จำนวนโรงเรียน / สาขา

254

ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียน

44,868

ปีการศึกษา 2562

จำนวนห้องเรียน

2,602

ปีการศึกษา 2562

จำนวนผู้บริหาร/ครู

2,761

10 มิ.ย. 2562

นักเรียนจำแนกตามเพศ

23,159

ชาย 51.62%

21,709

หญิง 48.38%

ผู้บริหาร/ครู จำแนกตามเพศ

970

ชาย 35.13%

1,791

หญิง 64.87%

252

สายบริหาร 9.13%

2,509

สายผู้สอน 90.87%

จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามอำเภอ

# ชื่ออำเภอ รร.หลัก รร.สาขา รร.ประถม รร.ขยายโอกาส เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ
1 เดชอุดม 94 0 62 32 47 44 2 1
2 นาจะหลวย 35 0 21 14 16 18 1 0
3 น้ำยืน 35 0 25 10 13 20 2 0
4 บุณฑริก 50 0 28 22 16 34 0 0
5 ทุ่งศรีอุดม 20 0 15 5 14 6 0 0
6 น้ำขุ่น 20 0 12 8 9 11 0 0
254 0 163 91 115 133 5 1

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2562 กับปี พ.ศ. 2561

# ปีการศึกษา Thai Eng Mat Science MD
ป.6 2561 49.76 30.28 29.88 35.91 36.64
2560 39.30 30.02 34.54 27.46 32.83
ผล 10.46 0.26 -4.66 8.45 3.81
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ม.3 2561 47.29 25.53 23.90 32.95 32.42
2560 41.91 19.94 29.20 26.47 29.38
ผล 5.38 5.59 -5.3 6.48 3.04
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
บุคลากรในสำนักงาน

75

3

ผู้บริหาร 4.00%
4.00%

16

ศึกษานิเทศ 21.33%
21.33%

40

บุคลากรทางการศึกษาอื่น 53.33%
53.33%

2

ลูกจ้างประจำ 2.67%
2.67%

14

ลูกจ้างชั่วคราว 18.67%
18.67%

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน

จำแนกตามชั้นเรียน