กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

รายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สพท
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับระดับสพท

ระดับ ภาษา คำนาณ เหตุผล เฉลี่ย
ประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00%
สพท 0.00 0.00 0.00 0.00%
เพิ่ม/ลด 0.00 0.00 0.00 0.00%
สรุปผล 0 0 0 0