กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

รายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ

ที่ ชื่อโรงเรียน ภาษา คำนวณ เหตุผล เฉลี่ย เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่
เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ
ที่ ชื่อโรงเรียน ภาษา คำนวณ เหตุผล เฉลี่ย เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่
เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ