กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุด

ที่ ชื่อโรงเรียน ภาษา
ไทย
ภาษา
อังกฤษ
คณิต
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม 0 โรงเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00