รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 5
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ กับปีที่ผ่าน

ระดับ25572558255925602561
ประเทศ32.7335.8235.6234.3337.50สูงกว่าปีที่ผ่านมา 3.17
สพท.28.3630.7830.1529.3832.42สูงกว่าปีที่ผ่านมา 3.04