กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สพท
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับระดับสพท

ระดับ ภาษา
ไทย
ภาษา
อังกฤษ
คณิต
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
เฉลี่ย
ประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เพิ่ม/ลด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สรุปผล 0 0 0 0 0