รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 5
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ กับปีที่ผ่าน

ระดับ25572558255925602561
ประเทศ40.2743.9342.3239.7943.14สูงกว่าปีที่ผ่านมา 3.35
สพท.33.5136.8235.6432.8336.64สูงกว่าปีที่ผ่านมา 3.81