กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ปีการศึกษา 2562
ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 0 1 1.33%
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 0 2 2.67%
3 ศึกษานิเทศก์ 6 10 16 21.33%
4 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 15 25 40 53.33%
กลุ่มอำนวยการ 3 3 6
กลุ่มนโยบายและแผน 4 1 5
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 6 6
กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 6 10
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 1 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 0 0 0
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 5 7
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 2 2
กลุ่มกฎหมายและคดี 1 0 1
5 ลูกจ้างประจำ 2 0 2 2.67%
6 ลูกจ้างชั่วคราว 9 5 14 18.67%
รวมทั้งสิ้น 35 40 75