กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ นักเรียน ครู ลูกจ้างประจำ ชื่อผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์
1 บ้านนาส่วง เดชอุดม 180 11 1 นายชนะศักดิ์ ทันธิมา 08-4826-5934
2 บ้านเสาเล้า เดชอุดม 178 11 1 นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์ 09-5562-2331
3 บ้านหนองบัว เดชอุดม 31 3 0 ว่าง -
4 บ้านกระเบื้อง เดชอุดม 46 6 0 นายสงกรานต์ ธานี 08-1790-0164
5 บ้านม่วงโนนกระแต เดชอุดม 100 10 0 นายสฤษดิ์ สลับศรี 08-8378-6769
6 บ้านนาห้วยแคน เดชอุดม 122 8 0 นายเมืองทอง สุพะนานัย 08-6870-1071
7 บ้านโนนค้อ เดชอุดม 292 17 0 นายสนธิศักดิ์ พิลากุล 08-1955-1463
8 บ้านป่าหวาย เดชอุดม 32 3 0 นายเอกภพ เปรยรัตน์ 08-6248-9073
9 บ้านป่าโมง เดชอุดม 193 16 1 นายวีระพันธ์ ประทุมมา 09-6748-6889
10 บ้านนาเจริญ เดชอุดม 389 19 0 นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์คำ 08-5204-1279
11 บ้านนากระแซง เดชอุดม 272 13 1 นายรัฐพล สาธร 08-6261-2642
12 พิชัยศึกษา เดชอุดม 90 7 1 นางอุไร อารี 08-1185-4123
13 บ้านโชคชัย เดชอุดม 50 4 0 นายคฤหัส บุญเย็น 06-3507-9315
14 บ้านหนองบัวแดง เดชอุดม 31 2 0 ว่าง -
15 บ้านโนนจิก เดชอุดม 123 8 0 นายฤทธี ตรีแสน 08-1955-5169
16 บ้านห่องเตย เดชอุดม 44 3 0 นายภานุพงศ์ ใกล้ฝน 08-1171-3499
17 บ้านห่องคำ เดชอุดม 72 5 0 นายวิญญู เชื้อดี 08-9914-5694
18 บ้านโนนสวาง เดชอุดม 41 4 0 นางสาวสุวิมล หมายมั่น 09-5617-1358
19 บ้านหนองเงินฮ้อย เดชอุดม 202 16 0 นายดนตรี มีเบ้า 08-9582-4430
20 บ้านเตย เดชอุดม 240 17 0 นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์ 08-7964-5838
21 บ้านดอนกลาง เดชอุดม 115 7 1 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี 08-1876-2143
22 บ้านหนองไฮ เดชอุดม 51 4 0 นายศรีประเสริฐ นามเจริญ 08-6412-0209
23 บ้านหนองแต้ เดชอุดม 132 8 0 นายสังวร วงศ์สุวรรณ 08-8356-1164
24 บ้านหม้อทอง เดชอุดม 49 4 1 นายมนูญ ผิวนวล 08-9427-3727
25 บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม 223 14 0 นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์ 06-4081-2995
26 บ้านวารีอุดม เดชอุดม 18 2 1 ว่าง -
27 บ้านโพธิ์สง่า เดชอุดม 170 10 1 นายลือชา ศรีบุญเรือง 08-1669-5245
28 บ้านโนนหลี่ เดชอุดม 59 4 0 นายพลกฤต พิศวงษ์ 09-8198-3486
29 บ้านม่วงนาดี เดชอุดม 477 25 0 นายประเทือง บุตตะ 08-1997-6561
30 บ้านโนนสนาม เดชอุดม 20 3 0 นายทองพูล วงศ์สุธา 08-9846-4256
31 บ้านท่าหลวงนาคำ เดชอุดม 287 17 0 ส.ต.ต.สมพงษ์ แก้วมณี 09-8105-8745
32 สมสะอาดสวนฝ้าย เดชอุดม 396 19 0 นายณรงค์ พรมโลกา 08-7960-3016
33 บ้านหนองบัวหลวง เดชอุดม 19 3 1 ว่าง -
34 บ้านบัวงาม เดชอุดม 526 24 1 นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร 08-9718-6252
35 บ้านหนองสนม เดชอุดม 271 12 0 นายบุญศร จูมลี 08-4826-6006
36 ประชานุเคราะห์ศึกษา เดชอุดม 100 9 1 นายสุวัฒน์ ค่าแพง 08-3734-4474
37 บ้านนาเลิง เดชอุดม 43 4 1 นางอรทัย พรหมวงศ์ 08-9946-1653
38 บ้านบัวทอง เดชอุดม 35 3 0 นายวิทยาชัย สายกันดก 08-9198-5173
39 บ้านราษฎร์สามัคคี เดชอุดม 64 4 0 นางสุมาลี ละม่อม 08-4830-3820
40 บ้านโนนแฝก เดชอุดม 45 4 0 นายสิริชัย ศรีลาเคน 08-1976-2269
41 บ้านกลาง เดชอุดม 438 26 1 นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม 08-2125-2045
42 บ้านหมากมาย เดชอุดม 173 12 0 นางสาวอัมพร สายสมบัติ 09-5612-5838
43 บ้านเม็กใหญ่ เดชอุดม 387 24 0 นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว 08-1063-7761
44 ดำรงสินสงเคราะห์ เดชอุดม 30 2 0 ว่าง -
45 บ้านป่าตาว เดชอุดม 35 3 0 นางปิยะนุช ประมาโสธร 08-9514-7090
46 บ้านบัวเทียม เดชอุดม 69 4 1 นายไพบูลย์ สุวรักษ์ 08-9847-7502
47 บ้านโนนสวรรค์ เดชอุดม 164 12 1 นายเกรียงไกร กุลบุตร 08-8716-8096
48 บ้านคำครั่ง เดชอุดม 166 15 0 นายชาญชัย สีถากาล 06-2505-4989
49 บ้านสุขสมบูรณ์ เดชอุดม 56 3 1 ว่าง -
50 บ้านนาสมบูรณ์ เดชอุดม 50 4 1 นายสมนึก ทองจันทร์ 09-1338-0597
51 บ้านนาทุ่ง เดชอุดม 192 14 0 นายดุสิต พรมดี 08-5767-8462
52 บ้านอุดมสุข เดชอุดม 58 4 0 ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ ดุจดา 08-8717-8781
53 บ้านดอนม่วย เดชอุดม 13 2 0 ว่าง -
54 บ้านนานวล เดชอุดม 130 11 0 นายสังวาลย์ วุฒิเสลา 09-7924-3992
55 บ้านกุดประทาย เดชอุดม 125 13 1 นายบุญเลิศ คุ้มไพร่ 08-7262-3755
56 บ้านโนนสว่าง เดชอุดม 53 7 0 นายณรงค์ ศรีสุระ 09-1831-1804
57 บ้านโนนกอย เดชอุดม 58 4 0 นายวิระ พิลาโสภา 08-5643-4217
58 บ้านโนนขาม เดชอุดม 311 18 0 นายนิวัฒ เมาะลาษี 08-6867-9132
59 บ้านแสนสุข เดชอุดม 283 15 0 นายธงชัย กันตะพงษ์ 08-8371-0256
60 บ้านหนองคู เดชอุดม 65 5 0 นายธีวินท์ มณีภาค 08-5495-3959
61 บ้านนาประดู่ เดชอุดม 35 2 0 นายสุชาติ หวังดี 08-0722-8009
62 บ้านนาอุดม เดชอุดม 94 5 0 นางนันทวัน แสงงาม 08-9949-7785
63 บ้านคำนาแซง เดชอุดม 117 11 0 นายวรชาติ คงประเสริฐ 08-7260-7220
64 บ้านหนองแสง เดชอุดม 2019 79 0 นางจิรัญญา จันทนา 08-6252-7867
65 เมืองเดช เดชอุดม 212 19 0 นายชุมพล คำวงศ์ 08-1955-7650
66 เวตวันวิทยา เดชอุดม 372 19 0 นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง 08-7960-6978
67 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม เดชอุดม 880 28 0 นายทันใจ สายแวว 08-1709-7434
68 บ้านแขมเจริญ เดชอุดม 389 26 0 นายคงเดช สมดี 08-9845-2621
69 ประชาสามัคคี เดชอุดม 144 14 1 นายภัทรภณ มนัส 08-4888-3181
70 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ เดชอุดม 98 8 1 นายปานจิต ลัทธิวรรณ 09-7335-1832
71 ชุมชนบ้านหนองยาว เดชอุดม 667 32 1 นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์ 08-9847-5663
72 ดำรงสินอุทิศ เดชอุดม 312 18 1 นายจารึก โสมรักษ์ 06-1159-2639
73 บ้านหนองสำราญ เดชอุดม 27 4 0 นายจำเริญ ถิ่นขาม 08-4607-7440
74 บ้านสมสะอาด เดชอุดม 207 15 0 นายวสันต์ ธุรี 08-8378-3881
75 บ้านแก้ง เดชอุดม 377 18 0 นายไตรวุฒิ พลรักษา 08-0736-1199
76 บ้านไฮตาก เดชอุดม 273 15 0 นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ 06-4235-5654
77 บ้านประหูต เดชอุดม 133 9 0 นายวิโรจน์ ใกล้ฝน 08-1072-7583
78 บ้านห้วยสำราญ เดชอุดม 53 5 1 นายธนกฤต สวัสดิ์ทา 06-4316-0825
79 บ้านนาแก เดชอุดม 105 6 1 นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา 08-8128-8466
80 บ้านยาง เดชอุดม 238 16 0 นายบัวจันทร์ พาอาจ 08-1999-7374
81 บ้านโนนสมบูรณ์ เดชอุดม 197 16 0 นายประเทือง ขันอาสา 08-1266-3176
82 บ้านสวนสวรรค์ เดชอุดม 90 8 0 นายสฤษดิ์ สิงห์คง 08-6261-3719
83 อุดมสามัคคี เดชอุดม 89 6 0 นายคณิต เชื้อประทุม 08-6876-5756
84 บ้านโนนแคน เดชอุดม 180 11 0 นายประพาส ศรีชัยบาล 08-1725-4958
85 บ้านโนนกาเร็น เดชอุดม 163 13 0 ว่าง -
86 บ้านโพธิ์ไทร เดชอุดม 73 8 1 นายอิทธิพล ศรไชย 08-9583-9971
87 บ้านคำสำราญ เดชอุดม 104 7 0 นายสุริยง คำลาจันทร์ 08-1790-5013
88 บ้านโนนแก้ง เดชอุดม 61 5 0 นายพิบูลย์ มาลาพันธ์ 08-1976-4182
89 บ้านสองคอน เดชอุดม 64 5 1 นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลศิริ 08-2201-8169
90 บ้านโพนดวน เดชอุดม 257 18 0 นายสมพงษ์ ดวงบุบผา 08-3300-5340
91 บ้านทุ่งเทิง เดชอุดม 192 11 0 ว่าที่ ร.ต.ศุภวัชร ชำนาญนาค 08-1074-0025
92 บ้านโนน เดชอุดม 102 10 0 นายศิริเดช ปะมะโข 09-9153-4004
93 บ้านบัวเจริญ เดชอุดม 107 6 0 นายประกาสิทธิ์ ศรีลา 09-2428-5552
94 บ้านสว่างโนนทอง เดชอุดม 184 10 0 นายประสงค์ วิวาสุขุ 08-1977-7565
95 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) นาจะหลวย 783 33 0 นายธานินทร์ นางาม 08-1790-6349
96 บ้านแก้งขี้เหล็ก นาจะหลวย 136 9 0 นายณัฐชัย บุญต่อ 08-1071-9470
97 บ้านโคกน้อย นาจะหลวย 380 18 1 นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข 09-5620-7056
98 บ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย 360 18 1 นายสุระพงษ์ นามจำปา 08-1966-1664
99 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ นาจะหลวย 237 14 0 นายชัยณรงค์ มีสติ 09-8190-7399
100 ผอบ ณ นคร 2 นาจะหลวย 132 9 0 นายพิสาร แตงอยู่ 09-1829-2015
101 สมเด็จพระราชชนนี นาจะหลวย 362 19 0 นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์ 09-0261-6322
102 ชุมชนบ้านโนนแดง นาจะหลวย 452 20 0 นายบัญชา รุกขะวัน 09-1791-3451
103 บ้านคำบอน นาจะหลวย 191 14 0 นางทองปาน สารวัน 08-9844-5215
104 บ้านดงขวางคำโทน นาจะหลวย 164 9 0 นายนิคม นามวงษ์ 06-1342-0187
105 บ้านดอนยาว นาจะหลวย 116 8 0 นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์ 08-1185-0311
106 บ้านท่าก่อ นาจะหลวย 269 17 0 นายสุวรรณ พลสมัคร์ 09-4258-4279
107 บ้านทุ่งเพียง นาจะหลวย 237 16 0 นายอารันทร์ บำรุง 08-0169-0303
108 บ้านป่าพอก นาจะหลวย 48 3 0 นางสาวอมรรัตน์ ห่อพร่าม 08-6875-5485
109 บ้านบุ่งคำ นาจะหลวย 135 14 0 นายอนุชา พุ่มพฤกษา 09-7334-7757
110 บ้านแก้งขอ นาจะหลวย 25 3 0 นายโกเมน จันทะสิงห์ 09-5061-9914
111 บ้านคุ้มแสนชะนี นาจะหลวย 80 6 0 นายสุเนียร กาบบัวศรี 08-0732-5233
112 บ้านคำอุดม นาจะหลวย 238 12 1 นายมงคล แสงชาติ 06-2323-8545
113 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) นาจะหลวย 86 5 0 นายประวิทย์ สุวรรณราช 08-7255-0149
114 บ้านโนนว่าน นาจะหลวย 101 7 1 นายวงศ์ชัย บุญศรี 08-6460-2253
115 บ้านม่วง นาจะหลวย 55 5 1 นายเพิ่มศักดิ์ ทองเลิศ 09-6782-2588
116 บ้านฝั่งเพ นาจะหลวย 209 15 0 ว่าที่ ร.ต.ถวิล เกษสุพรรณ์ 08-1067-5616
117 บ้านกวางดีด นาจะหลวย 70 5 0 นางสมหญิง แย้มยิ้ม 08-4654-5084
118 บ้านโคกเทียม นาจะหลวย 171 14 0 นายเสมา ศรีดา 08-7245-7513
119 บ้านตบหู นาจะหลวย 343 19 0 นายสาคร รุจิวิทยานนท์ 08-1966-5245
120 บ้านโนนคูณแสนสุข นาจะหลวย 59 5 0 นายศักดิ์ชัย ศรีเทพ 09-1418-9666
121 บ้านโนนบก นาจะหลวย 106 6 1 นางประภาพร อุณาภาค 08-7459-4970
122 บ้านป่าก้าว นาจะหลวย 210 15 1 สิบเอกสุภาพ อุณาภาค 06-1024-4299
123 บ้านโสกแสง นาจะหลวย 204 15 0 นายสมัย บุญสุข 08-1977-6006
124 บ้านคำม่วง นาจะหลวย 42 5 0 นางนพดา ศรีคะเณย์ 09-3435-6876
125 บ้านดอนชัยชนะ นาจะหลวย 51 4 0 นางศศิรักษ์ ศรีโชติ 09-5829-8944
126 บ้านทับไฮ นาจะหลวย 78 4 1 นายศุภชัย ศรีคะเณย์ 09-9884-2920
127 บ้านโนนสว่าง นาจะหลวย 81 6 1 นายเกษม ศิริโคตร 08-8583-2212
128 บ้านป่าไร่ นาจะหลวย 24 3 0 นางบุญฑริกา ขวัญยืน 09-7342-8823
129 บ้านโพนแอวขัน นาจะหลวย 57 4 0 นายโสภณ เพ็งแจ่ม 09-3409-7299
130 ชุมชนบ้านปลาขาว น้ำยืน 490 29 1 นางอำพร สุทธัง 08-1709-4050
131 บ้านหนองคู น้ำยืน 68 5 0 นายรณชัย สำเภานนท์ 08-1966-2526
132 โนนสูงโนนโฮมวิทยา น้ำยืน 163 9 1 นายธงชัย อัจฤกษ์ 08-0167-3155
133 บ้านคำกลาง น้ำยืน 101 6 0 นายธงกร ประทาน 08-6257-9718
134 บ้านเก่าขาม น้ำยืน 254 17 0 นายอรุณ บุญวรรณ 08-9917-4343
135 บ้านยางกลาง น้ำยืน 83 6 0 นางสุธาลินี คำสุข 08-1966-5405
136 บ้านหนองทัพ น้ำยืน 148 10 0 นายวิฑูรย์ ลาสิงห์ 08-1066-2728
137 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา น้ำยืน 127 10 1 นายระพีพัฒน์ ภามาศ 08-9427-4174
138 บ้านหนองขอน น้ำยืน 95 6 0 นางสาวกัลยา เสนคำสอน 08-1876-3884
139 บ้านแข้ด่อน น้ำยืน 125 8 1 นางภัทราวรรณ พวงบุตร 09-8631-2819
140 ตชด.บ้านค้อ น้ำยืน 146 9 1 นายคณากร พูลเพิ่ม 08-2159-7835
141 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) น้ำยืน 250 15 0 นายถาวร วรพิมพ์รัตน์ 09-3321-4002
142 บ้านกุดเชียงมุน น้ำยืน 232 11 0 พันจ่าอากาศเอก วีรพงษ์ ศรีวรรณะ 08-9848-3083
143 บ้านจันลา น้ำยืน 166 16 1 นายสมศักดิ์ ธรรมวงษ์ศา 06-2434-9299
144 บ้านแปดอุ้ม น้ำยืน 171 10 1 นางสาวศิริพร ถาวร 09-3574-0244
145 น้ำยืน น้ำยืน 619 26 0 นายไสว วงศ์สาลี 08-9844-8397
146 บ้านนาสามัคคี น้ำยืน 217 12 1 นายสุนทร มะลัย 08-2136-5947
147 บ้านซำหวาย น้ำยืน 259 16 0 นายบุญเรือง คงสิม 08-9846-8398
148 เจริญศึกษา น้ำยืน 103 9 0 นายปรีชา สุพรรณ 08-9847-6699
149 บ้านตายอย น้ำยืน 194 10 1 นายสุนทร วิเศษดอนหวาย 08-6259-9329
150 บ้านโพนทอง น้ำยืน 75 7 0 นายวันชัย สามารถ 09-3590-9050
151 บ้านห้วยแก้ว น้ำยืน 76 6 0 นายสมพร ยิ่งรุ่งเรือง 09-0913-3281
152 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ น้ำยืน 119 6 1 นายอุดร ดวงเเก้ว 08-1600-1649
153 บ้านแก้งโตน น้ำยืน 164 10 0 นางรวิษฎา พูลเพิ่ม 08-1159-6514
154 ชุมชนบ้านบุเปือย น้ำยืน 736 38 0 นายสุพล ทิพย์สุข 08-1321-8395
155 บ้านเปือย น้ำยืน 92 5 0 นางเบญญาภา สารีพันธ์ 08-1064-8691
156 บ้านยางใหญ่ น้ำยืน 184 16 0 นายจรัส ชูพูล 08-7255-4929
157 บ้านโนนสวาง น้ำยืน 54 4 0 นายอุทัย ศรีวิชัย 08-4827-5993
158 บ้านดงกระชู น้ำยืน 93 7 1 ส.ต.ต.โอร่อน บุญสา 09-4568-5246
159 หนองโพดวิทยา น้ำยืน 303 17 0 นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ 09-3497-6144
160 บ้านโซง น้ำยืน 472 25 0 นายนิรันดร์ ยานิพันธ์ 08-1879-4107
161 บ้านดวน น้ำยืน 98 7 1 นางอรจิตต์ สุพรรณ 08-9847-6699
162 บ้านค้อ น้ำยืน 207 15 0 นายสา สีลากุล 08-1877-2178
163 บ้านตาโม น้ำยืน 153 9 1 นายอมรพันธ์ บุญฉิม 09-8748-7499
164 บ้านหนองเทา น้ำยืน 105 7 1 นายไสว บุตวงศ์ 09-3321-0248
165 บ้านห้วยข่า บุณฑริก 142 10 0 นายบุญมี จรทะผา 09-0035-6449
166 บ้านหนองเม็ก บุณฑริก 242 16 0 นายประหยัด อุตรา 08-9584-0290
167 บ้านหนองแปก บุณฑริก 296 17 0 นายศักดา นาจาน 08-9948-7352
168 บ้านหนองแปน บุณฑริก 180 12 0 นายวีระพงษ์ พลสอน 08-9285-7311
169 บ้านสร้างหอม บุณฑริก 200 11 0 นายคำเภอ ปาปะสา 08-1976-4889
170 บ้านคำบาก บุณฑริก 210 11 1 นายสถิตย์ ไสยกิจ 08-1760-2301
171 บ้านแก้งสมบูรณ์ บุณฑริก 370 19 0 นายจงกล ชูเนตร 09-9636-3699
172 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ บุณฑริก 348 20 0 นายทองคำ สำราญจิตร 08-3730-2206
173 บ้านหาดทรายคูณ บุณฑริก 291 14 1 นายอัมพร ผาดโผน 09-3355-1317
174 บ้านโนนกาหลงน้อย บุณฑริก 91 7 0 นายนฤทธิ์ ดุจดา 09-8197-5624
175 บ้านดอนโจด บุณฑริก 76 6 0 นายชัยสิทธิ์ พรหมวงศ์ 08-7964-7592
176 บ้านนาแคน บุณฑริก 125 10 1 นายเสกสรรค์ กองแก้ว 06-3685-0499
177 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 บุณฑริก 333 18 1 นายคำผล ถึงแสง 09-8670-8755
178 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ บุณฑริก 258 16 0 นายมนเทียน บัวใหญ่ 08-5415-0367
179 บ้านนาโดม บุณฑริก 34 3 0 ว่าง -
180 บ้านอุดมชาติ บุณฑริก 55 4 1 นางปาริฉัตร บุดดีสิงห์ 08-5466-8690
181 บ้านโนนหุ่ง บุณฑริก 48 4 1 นายนิวัตน์ สินธุจรัญ 09-9421-0535
182 บ้านดงเมย บุณฑริก 175 13 0 นายจินดา วงศ์อำมาตย์ 08-5491-8245
183 บ้านคอแลน บุณฑริก 235 17 0 นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา 08-1725-2753
184 บ้านขอนแป้น บุณฑริก 132 10 1 นายกมล กิ่งบู 08-8122-0979
185 บ้านหนองกบ บุณฑริก 128 9 1 นายอาเมรุจน์ ชาญไชย 06-1954-1199
186 บ้านป่าแขมหนองเรือ บุณฑริก 201 16 1 ว่าที่ ร.อ.ธีรนันท์ พูนพิน 08-7338-4019
187 บ้านห้วยทราย บุณฑริก 331 17 1 นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์ 08-7349-7749
188 บ้านแก้งยาง บุณฑริก 53 5 0 นายวินิจ บุญลือ 08-9945-6612
189 อนุบาลบุณฑริก บุณฑริก 322 14 1 นายพงศ์วิทย์ ถูระวรรณ์ 08-8085-0002
190 บ้านหัวแข้ บุณฑริก 122 10 1 นางพรรณี โจมศรี 08-9841-3540
191 บ้านห้วยปอ บุณฑริก 122 9 1 นายเวียงชัย นิลดวงดี 08-1193-5918
192 บ้านป่าสน บุณฑริก 102 7 0 ว่าง -
193 บ้านแก้งสว่าง บุณฑริก 48 4 0 นางณัฏฐศิพิชญ์ ยืนยาว 08-7356-6309
194 บ้านโนนสวรรค์ บุณฑริก 335 15 0 นายวัฒนา กันยามา 08-5779-6886
195 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว บุณฑริก 268 18 0 นายเวทย์ชาย วงศ์เพม 08-5679-0023
196 บ้านโนนค้อ บุณฑริก 274 17 0 นายไพบูลย์ วรรณโสภา 08-7256-1491
197 บ้านโนนสว่าง บุณฑริก 216 16 0 นางสายสมร เคหารมย์ 08-0171-1196
198 บ้านโนนหมากเดือย บุณฑริก 80 6 0 นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย์ 08-0150-7520
199 บ้านหนองยู บุณฑริก 28 3 0 นายอ่วง สุธรรมมา 08-5719-9193
200 บ้านหนองม่วง บุณฑริก 208 15 0 นายนพดล ใจบุญ 09-3328-5676
201 บ้านสมพรรัตน์ บุณฑริก 161 14 0 นายประจักษ์ ทอนอนันต์ 08-2863-0632
202 บ้านโนนจิก บุณฑริก 67 5 0 นายญาณภัทร นามแดง 08-7879-0131
203 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ บุณฑริก 300 15 0 ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน 08-7872-0538
204 บ้านโนนเขืองจงเจริญ บุณฑริก 289 16 0 นายเจริญ ศาสตรวาหา 08-4498-6267
205 บ้านแมด บุณฑริก 115 8 1 นายชัยยา แสนวงษ์ 08-4646-5423
206 บ้านโนนสำราญ บุณฑริก 246 15 0 นายบัญญัติ ประทุมวัน 09-3386-7402
207 บ้านหนองบัว บุณฑริก 66 5 0 นายยุทธพงษ์ วิโรจน์อุไรเรือง 08-8727-2149
208 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา บุณฑริก 242 16 0 นายชำนาญ วงษ์นาง 08-9285-3572
209 บ้านบก บุณฑริก 174 14 0 นายสมาน นามปัญญา 08-1790-6276
210 บ้านโนนน้อย บุณฑริก 80 6 0 นายบุญเพ็ง นันโท 08-9948-2327
211 บ้านโนนสูง บุณฑริก 132 15 1 นายเรืองชัย ปริบาล 08-1628-4818
212 บ้านป่าเตี้ย บุณฑริก 84 7 1 นายพัฐชยพล โชติเมธาสิทธิ์ 09-7335-1995
213 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ บุณฑริก 154 12 1 นายสุทัศน์ ไตรภักดิ์ 08-1877-4275
214 บ้านเก่ากลาง บุณฑริก 77 5 0 นายภานุมาศ พรหมกสิกร 08-2137-7104
215 บ้านโคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม 381 16 1 นายครองศิลป์ แสนทวีสุข 08-1977-4853
216 บ้านหนองสนมพะลาน ทุ่งศรีอุดม 99 6 1 นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก 09-0827-3651
217 บ้านคำกลางวังม่วง ทุ่งศรีอุดม 92 5 0 นางสายสมร แคนังเรียะ 06-2269-5516
218 บ้านนาห่อม ทุ่งศรีอุดม 94 6 1 นายไพรี สายแวว 08-1265-8175
219 บ้านโนนจานหนองสีขา ทุ่งศรีอุดม 35 4 1 นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์ 08-5764-7528
220 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า ทุ่งศรีอุดม 66 4 0 นางสาวสิริกร ประสพสุข 09-0262-9416
221 บ้านหนองบัวอารี ทุ่งศรีอุดม 51 4 0 นายสุขฤทัย สุขใจ 08-7255-5921
222 บ้านซำงู ทุ่งศรีอุดม 151 13 0 นายอัครเดช สมชาติ 08-6877-2602
223 บ้านกุดเรือ ทุ่งศรีอุดม 170 13 0 นางเสริมสวย วงศ์ด้วง 08-1266-4062
224 บ้านทุ่งช้าง ทุ่งศรีอุดม 98 6 0 นายวิทยา นาโสก 08-0174-1831
225 นาเกษมเจริญวิทยา ทุ่งศรีอุดม 415 19 0 นายกมล จินพละ 08-1265-2068
226 บ้านโนนใหญ่ ทุ่งศรีอุดม 77 5 1 นายอุทัย วันคำ 09-3323-9331
227 บ้านหนองถาวร ทุ่งศรีอุดม 47 4 1 นายจรัล สารีพันธ์ 09-8127-9414
228 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว ทุ่งศรีอุดม 80 5 0 นายเชี่ยวชาญ โมฆีชาติ 08-0716-8491
229 บ้านหนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม 211 15 0 นายสิทธิผล ยั่วจิตร 08-7439-9779
230 บ้านทองสวัสดิ์ ทุ่งศรีอุดม 81 5 1 นายภูดิศ พิเศษนิธิกุล 08-9865-0192
231 บ้านโนนรังหนองบัวดง ทุ่งศรีอุดม 32 2 1 ว่าง -
232 บ้านเบญจ์โนนดู่ ทุ่งศรีอุดม 172 14 0 นายสนองชัย แสนสีดา 08-5120-7265
233 บ้านห่องปอ ทุ่งศรีอุดม 42 3 0 ว่าง -
234 บ้านหนองขี้เห็น ทุ่งศรีอุดม 73 5 1 นายวิสูตร ม่วงหวาน 09-1398-7965
235 อนุบาลน้ำขุ่น น้ำขุ่น 327 13 1 นางสาวกาญจนา โพธิบา 08-1492-5485
236 บ้านซำสะกวยน้อย น้ำขุ่น 225 16 1 นางสริยา ป้องโล่ห์ 06-1146-6929
237 บ้านตาเกาตาโกย น้ำขุ่น 162 10 0 นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์ 08-1966-1853
238 บ้านตาโอง น้ำขุ่น 201 14 0 นายสุจันทร์ นาวงษ์ศรี 08-1718-2565
239 บ้านโนนสวรรค์ น้ำขุ่น 61 4 0 นางนิตยา สุทธิประภา 09-6639-2993
240 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) น้ำขุ่น 200 16 0 นายกิตติภาส สิงห์เสน 06-3934-3741
241 บ้านแสนถาวร น้ำขุ่น 42 4 0 นายสัญญา อดกลั้น 09-4757-8882
242 บ้านห้วยยาง น้ำขุ่น 66 4 0 นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์ 08-8351-9719
243 บ้านหนองดินดำ น้ำขุ่น 180 14 1 นายธวัชชัย พันธ์ดี 08-7874-5764
244 บ้านหมากแหน่ง น้ำขุ่น 139 9 0 นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์ 08-3383-9621
245 บ้านโนนยาง น้ำขุ่น 299 17 0 นายณัฐพล วงค์คำจันทร์ 08-5774-2552
246 บ้านขี้เหล็ก น้ำขุ่น 339 15 1 นายสุรทอน หมั่นนิยม 08-6246-4365
247 บ้านดอนโมกข์ น้ำขุ่น 100 7 0 นายสุริยนต์ ศรีมุล 08-9949-8461
248 บ้านโนนสว่างวังเสือ น้ำขุ่น 137 15 0 นายอารีย์ สุดาชม 08-7965-4949
249 บ้านไพบูลย์ น้ำขุ่น 40 3 0 นายธีระ เหล่าหมวด 08-4824-5062
250 บ้านห้วยเสลา น้ำขุ่น 60 3 0 นายบัณฑิต จันทะมุด 08-1074-4909
251 บ้านหนองดุม น้ำขุ่น 182 15 0 นายสมพร สอดศรี 06-4932-7688
252 บ้านหนองโด น้ำขุ่น 89 6 0 นายสิงห์ ศรีแก้ว 08-9917-5008
253 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน น้ำขุ่น 109 6 0 นางประนอม แพงคำ -
254 บ้านอิสานเศรษฐกิจ น้ำขุ่น 44 2 0 นายมนตรี ศรีคำ 08-6230-7882
รวมทั้งสิ้น 254 โรงเรียน 2761 80


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562