กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนลูกจ้างประจำ จำแนกตามแหน่ง เพศ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า พนักงานสถานที่ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1 บ้านนาส่วง เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
2 บ้านเสาเล้า เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
3 บ้านป่าโมง เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
4 บ้านนากระแซง เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
5 พิชัยศึกษา เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
6 บ้านดอนกลาง เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
7 บ้านหม้อทอง เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
8 บ้านวารีอุดม เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
9 บ้านโพธิ์สง่า เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
10 บ้านหนองบัวหลวง เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
11 บ้านบัวงาม เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
12 ประชานุเคราะห์ศึกษา เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
13 บ้านนาเลิง เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
14 บ้านกลาง เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
15 บ้านบัวเทียม เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
16 บ้านโนนสวรรค์ เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
17 บ้านสุขสมบูรณ์ เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
18 บ้านนาสมบูรณ์ เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
19 บ้านกุดประทาย เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
20 ประชาสามัคคี เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
21 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
22 ชุมชนบ้านหนองยาว เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
23 ดำรงสินอุทิศ เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
24 บ้านห้วยสำราญ เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
25 บ้านนาแก เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
26 บ้านโพธิ์ไทร เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
27 บ้านสองคอน เดชอุดม 1 0 0 0 0 0 1
28 บ้านโคกน้อย นาจะหลวย 1 0 0 0 0 0 1
29 บ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย 1 0 0 0 0 0 1
30 บ้านคำอุดม นาจะหลวย 1 0 0 0 0 0 1
31 บ้านโนนว่าน นาจะหลวย 1 0 0 0 0 0 1
32 บ้านม่วง นาจะหลวย 1 0 0 0 0 0 1
33 บ้านโนนบก นาจะหลวย 1 0 0 0 0 0 1
34 บ้านป่าก้าว นาจะหลวย 1 0 0 0 0 0 1
35 บ้านทับไฮ นาจะหลวย 1 0 0 0 0 0 1
36 บ้านโนนสว่าง นาจะหลวย 1 0 0 0 0 0 1
37 ชุมชนบ้านปลาขาว น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
38 โนนสูงโนนโฮมวิทยา น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
39 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
40 บ้านแข้ด่อน น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
41 ตชด.บ้านค้อ น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
42 บ้านจันลา น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
43 บ้านแปดอุ้ม น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
44 บ้านนาสามัคคี น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
45 บ้านตายอย น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
46 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
47 บ้านดงกระชู น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
48 บ้านดวน น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
49 บ้านตาโม น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
50 บ้านหนองเทา น้ำยืน 1 0 0 0 0 0 1
51 บ้านคำบาก บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
52 บ้านหาดทรายคูณ บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
53 บ้านนาแคน บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
54 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
55 บ้านอุดมชาติ บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
56 บ้านโนนหุ่ง บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
57 บ้านขอนแป้น บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
58 บ้านหนองกบ บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
59 บ้านป่าแขมหนองเรือ บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
60 บ้านห้วยทราย บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
61 อนุบาลบุณฑริก บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
62 บ้านหัวแข้ บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
63 บ้านห้วยปอ บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
64 บ้านแมด บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
65 บ้านโนนสูง บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
66 บ้านป่าเตี้ย บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
67 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ บุณฑริก 1 0 0 0 0 0 1
68 บ้านโคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 0 0 0 1
69 บ้านหนองสนมพะลาน ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 0 0 0 1
70 บ้านนาห่อม ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 0 0 0 1
71 บ้านโนนจานหนองสีขา ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 0 0 0 1
72 บ้านโนนใหญ่ ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 0 0 0 1
73 บ้านหนองถาวร ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 0 0 0 1
74 บ้านทองสวัสดิ์ ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 0 0 0 1
75 บ้านโนนรังหนองบัวดง ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 0 0 0 1
76 บ้านหนองขี้เห็น ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 0 0 0 1
77 อนุบาลน้ำขุ่น น้ำขุ่น 1 0 0 0 0 0 1
78 บ้านซำสะกวยน้อย น้ำขุ่น 1 0 0 0 0 0 1
79 บ้านหนองดินดำ น้ำขุ่น 1 0 0 0 0 0 1
80 บ้านขี้เหล็ก น้ำขุ่น 1 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งสิ้น 80 โรงเรียน 80 0 0 0 0 0 80


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562