กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ครูผู้ช่วย รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ว่าง รวม ชาย หญิง ว่าง รวม ชาย หญิง ว่าง รวม ชาย หญิง ว่าง รวม ชาย หญิง ว่าง รวม
1 1034710242 บ้านนาส่วง นาส่วง เดชอุดม 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9 1 10 0 0 1 1 2 9 2 13
2 1034710243 บ้านเสาเล้า นาส่วง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 8 1 1 0 2 2 9 0 11
3 1034710244 บ้านหนองบัว นาส่วง เดชอุดม 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1 2 1 4
4 1034710245 บ้านกระเบื้อง นาส่วง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 4 2 0 6
5 1034710246 บ้านม่วงโนนกระแต นาส่วง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 7 0 9 0 0 0 0 3 7 0 10
6 1034710247 บ้านนาห้วยแคน นาส่วง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 5 1 8 0 0 0 0 3 5 1 9
7 1034710248 บ้านโนนค้อ ป่าโมง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 4 12 2 18 0 0 0 0 5 12 2 19
8 1034710249 บ้านป่าหวาย ป่าโมง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 3
9 1034710250 บ้านป่าโมง ป่าโมง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 13 1 16 0 0 0 0 3 13 1 17
10 1034710251 บ้านนาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 17 1 19 0 0 0 0 2 17 1 20
11 1034710252 บ้านนากระแซง นากระแซง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 9 3 14 0 1 0 1 3 10 3 16
12 1034710253 พิชัยศึกษา นากระแซง เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 6 0 0 0 0 1 6 0 7
13 1034710254 บ้านโชคชัย นาเจริญ เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 4
14 1034710255 บ้านหนองบัวแดง นาเจริญ เดชอุดม 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 3
15 1034710256 บ้านโนนจิก นาเจริญ เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 6 0 1 0 1 2 6 0 8
16 1034710257 บ้านห่องเตย นาเจริญ เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 3
17 1034710258 บ้านห่องคำ นาเจริญ เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 4 -2 0 2 0 2 0 2 5 0 0 5
18 1034710259 บ้านโนนสวาง นากระแซง เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 1 3 1 5
19 1034710260 บ้านหนองเงินฮ้อย นากระแซง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 7 8 0 15 0 0 0 0 8 8 0 16
20 1034710261 บ้านเตย นากระแซง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 4 8 1 13 2 2 0 4 7 10 1 18
21 1034710262 บ้านดอนกลาง นากระแซง เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 0 3 0 3 2 5 0 7
22 1034710263 บ้านหนองไฮ นากระแซง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 4
23 1034710264 บ้านหนองแต้ นากระแซง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 6 1 1 0 2 3 5 1 9
24 1034710265 บ้านหม้อทอง นากระแซง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 1 2 2 1 5
25 1034710266 บ้านท่าโพธิ์ศรี ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 6 7 0 13 0 0 0 0 7 7 0 14
26 1034710267 บ้านวารีอุดม ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 2 4
27 1034710268 บ้านโพธิ์สง่า ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0 7 1 1 0 2 4 6 0 10
28 1034710269 บ้านโนนหลี่ ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 4
29 1034710270 บ้านม่วงนาดี สมสะอาด เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 1 1 4 20 2 26 0 0 0 0 5 20 3 28
30 1034710271 บ้านโนนสนาม สมสะอาด เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 3
31 1034710272 บ้านท่าหลวงนาคำ สมสะอาด เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 6 8 0 14 2 0 0 2 9 8 0 17
32 1034710273 สมสะอาดสวนฝ้าย สมสะอาด เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 1 1 2 11 1 14 2 3 0 5 5 14 2 21
33 1034710274 บ้านหนองบัวหลวง สมสะอาด เดชอุดม 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 4
34 1034710275 บ้านบัวงาม บัวงาม เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 1 1 4 16 2 22 0 3 0 3 5 19 3 27
35 1034710276 บ้านหนองสนม บัวงาม เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 10 0 1 0 1 2 10 0 12
36 1034710277 ประชานุเคราะห์ศึกษา บัวงาม เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 6 1 9 0 0 0 0 3 6 1 10
37 1034710278 บ้านนาเลิง บัวงาม เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 4
38 1034710279 บ้านบัวทอง บัวงาม เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3
39 1034710280 บ้านราษฎร์สามัคคี บัวงาม เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 1 1 3 1 5
40 1034710281 บ้านโนนแฝก บัวงาม เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 3 0 4
41 1034710282 บ้านกลาง กลาง เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 10 15 2 27 0 0 0 0 10 16 2 28
42 1034710283 บ้านหมากมาย กลาง เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8 0 9 1 1 0 2 2 10 0 12
43 1034710284 บ้านเม็กใหญ่ กลาง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 1 1 3 20 0 23 0 0 0 0 4 20 1 25
44 1034710285 ดำรงสินสงเคราะห์ กลาง เดชอุดม 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3
45 1034710286 บ้านป่าตาว ตบหู เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 3
46 1034710287 บ้านบัวเทียม กลาง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 2 4 0 1 5
47 1034710288 บ้านโนนสวรรค์ กลาง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 4 5 0 9 1 1 0 2 6 6 0 12
48 1034710289 บ้านคำครั่ง คำครั่ง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 6 8 1 15 0 0 0 0 7 8 1 16
49 1034710290 บ้านสุขสมบูรณ์ กุดประทาย เดชอุดม 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 1 1 2 2 5
50 1034710291 บ้านนาสมบูรณ์ คำครั่ง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 3 0 4
51 1034710292 บ้านนาทุ่ง กุดประทาย เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 10 0 3 0 3 6 8 0 14
52 1034710293 บ้านอุดมสุข กุดประทาย เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 3 0 4
53 1034710294 บ้านดอนม่วย กุดประทาย เดชอุดม 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 3
54 1034710295 บ้านนานวล คำครั่ง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 8 0 10 0 0 0 0 3 8 0 11
55 1034710296 บ้านกุดประทาย กุดประทาย เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 1 9 1 3 0 4 5 8 1 14
56 1034710297 บ้านโนนสว่าง โพนงาม เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 5 2 0 7
57 1034710298 บ้านโนนกอย กุดประทาย เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 2 0 4
58 1034710299 บ้านโนนขาม กุดประทาย เดชอุดม 1 0 0 1 1 0 0 1 4 10 0 14 1 1 0 2 7 11 0 18
59 1034710300 บ้านแสนสุข กุดประทาย เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 5 7 0 12 0 2 1 3 6 9 1 16
60 1034710301 บ้านหนองคู กุดประทาย เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 4 1 0 5
61 1034710302 บ้านนาประดู่ คำครั่ง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2
62 1034710303 บ้านนาอุดม กุดประทาย เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 1 1 2 3 1 6
63 1034710304 บ้านคำนาแซง กุดประทาย เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 4 4 1 9 0 2 1 3 5 6 2 13
64 1034710305 บ้านหนองแสง เมืองเดช เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 2 2 16 58 2 76 1 3 0 4 17 62 4 83
65 1034710306 เมืองเดช เมืองเดช เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 6 12 1 19 0 0 0 0 7 12 1 20
66 1034710307 เวตวันวิทยา เมืองเดช เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 1 1 5 13 2 20 0 0 0 0 6 13 3 22
67 1034710308 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 5 22 3 30 0 0 0 0 6 22 3 31
68 1034710309 บ้านแขมเจริญ เมืองเดช เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 1 1 9 16 0 25 0 0 0 0 10 16 1 27
69 1034710310 ประชาสามัคคี เมืองเดช เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 4 8 0 12 0 1 0 1 5 9 0 14
70 1034710311 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ โพนงาม เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 7 0 0 0 0 4 4 0 8
71 1034710312 ชุมชนบ้านหนองยาว โพนงาม เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 1 1 10 21 3 34 0 0 0 0 11 21 4 36
72 1034710313 ดำรงสินอุทิศ เมืองเดช เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 4 13 3 20 0 0 0 0 5 13 3 21
73 1034710314 บ้านหนองสำราญ เมืองเดช เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 4
74 1034710315 บ้านสมสะอาด เมืองเดช เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 11 2 15 0 1 0 1 3 12 2 17
75 1034710316 บ้านแก้ง แก้ง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 1 1 4 11 1 16 1 1 0 2 6 12 2 20
76 1034710317 บ้านไฮตาก แก้ง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 8 2 6 0 8 3 12 2 17
77 1034710318 บ้านประหูต แก้ง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 7 0 1 0 1 4 5 0 9
78 1034710319 บ้านห้วยสำราญ แก้ง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 4 0 1 0 1 3 2 1 6
79 1034710320 บ้านนาแก โนนสมบูรณ์ เดชอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 0 2 0 2 2 4 0 6
80 1034710321 บ้านยาง แก้ง เดชอุดม 1 0 0 1 1 0 0 1 4 6 2 12 1 3 0 4 7 9 2 18
81 1034710322 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 3 9 0 12 1 2 0 3 5 11 0 16
82 1034710323 บ้านสวนสวรรค์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม 1 0 0 1 1 1 0 2 2 3 1 6 0 0 0 0 4 4 1 9
83 1034710324 อุดมสามัคคี โนนสมบูรณ์ เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 1 3 3 0 6
84 1034710325 บ้านโนนแคน ตบหู เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 7 0 3 0 3 4 7 0 11
85 1034710326 บ้านโนนกาเร็น ตบหู เดชอุดม 0 0 1 1 0 2 0 2 3 7 0 10 1 0 0 1 4 9 1 14
86 1034710327 บ้านโพธิ์ไทร ตบหู เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 7 0 0 0 0 6 2 0 8
87 1034710328 บ้านคำสำราญ ตบหู เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 1 7 0 0 0 0 3 4 1 8
88 1034710329 บ้านโนนแก้ง ตบหู เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 1 2 3 0 5
89 1034710330 บ้านสองคอน ตบหู เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 3 2 0 5
90 1034710331 บ้านโพนดวน ตบหู เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 3 10 0 13 0 4 0 4 4 14 0 18
91 1034710332 บ้านทุ่งเทิง ทุ่งเทิง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 8 0 2 0 2 1 10 0 11
92 1034710333 บ้านโนน ทุ่งเทิง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 4 5 1 10 0 0 0 0 5 5 1 11
93 1034710334 บ้านบัวเจริญ ทุ่งเทิง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 4 1 0 0 1 3 3 0 6
94 1034710335 บ้านสว่างโนนทอง ทุ่งเทิง เดชอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 7 0 9 0 0 0 0 3 7 0 10
95 1034710451 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) นาจะหลวย นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 2 2 5 25 1 31 1 1 0 2 7 26 3 36
96 1034710452 บ้านแก้งขี้เหล็ก นาจะหลวย นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 5 0 3 0 3 2 7 0 9
97 1034710453 บ้านโคกน้อย บ้านตูม นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 1 1 3 10 1 14 0 4 1 5 4 14 3 21
98 1034710454 บ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 3 10 0 13 0 4 0 4 4 14 0 18
99 1034710455 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ บ้านตูม นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 2 6 0 8 2 3 1 6 5 9 1 15
100 1034710456 ผอบ ณ นคร 2 นาจะหลวย นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 6 2 0 0 2 4 5 0 9
101 1034710457 สมเด็จพระราชชนนี นาจะหลวย นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 1 1 4 11 0 15 1 2 0 3 6 13 1 20
102 1034710458 ชุมชนบ้านโนนแดง บ้านตูม นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 1 1 6 13 0 19 0 0 1 1 7 13 2 22
103 1034710459 บ้านคำบอน บ้านตูม นาจะหลวย 0 1 0 1 0 0 0 0 3 7 0 10 0 3 1 4 3 11 1 15
104 1034710460 บ้านดงขวางคำโทน นาจะหลวย นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 5 2 1 0 3 5 4 0 9
105 1034710461 บ้านดอนยาว บ้านตูม นาจะหลวย 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 6 0 1 0 1 3 5 0 8
106 1034710462 บ้านท่าก่อ นาจะหลวย นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 2 9 0 11 1 4 0 5 4 13 0 17
107 1034710463 บ้านทุ่งเพียง โสกแสง นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 2 8 1 11 1 4 0 5 4 12 1 17
108 1034710464 บ้านป่าพอก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 4
109 1034710465 บ้านบุ่งคำ พรสวรรค์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 4 5 0 9 1 3 0 4 6 8 0 14
110 1034710466 บ้านแก้งขอ พรสวรรค์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3
111 1034710467 บ้านคุ้มแสนชะนี พรสวรรค์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 0 3 3 3 1 7
112 1034710468 บ้านคำอุดม โนนสวรรค์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 4 7 0 11 0 0 0 0 5 7 0 12
113 1034710469 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) บ้านตูม นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 3 3 2 1 6
114 1034710470 บ้านโนนว่าน โนนสวรรค์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 5 0 1 0 1 3 4 0 7
115 1034710471 บ้านม่วง พรสวรรค์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 4 1 1 6
116 1034710472 บ้านฝั่งเพ พรสวรรค์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 8 1 5 0 6 5 10 0 15
117 1034710473 บ้านกวางดีด โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 2 3 0 5
118 1034710474 บ้านโคกเทียม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 5 4 0 9 0 4 0 4 6 8 0 14
119 1034710475 บ้านตบหู โนนสวรรค์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 1 1 5 9 0 14 1 3 0 4 7 12 1 20
120 1034710476 บ้านโนนคูณแสนสุข โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 0 2 1 4 1 6
121 1034710477 บ้านโนนบก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 4 0 1 0 1 1 5 0 6
122 1034710478 บ้านป่าก้าว โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 5 6 0 11 0 3 1 4 6 9 1 16
123 1034710479 บ้านโสกแสง โสกแสง นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 7 6 0 13 1 0 0 1 9 6 0 15
124 1034710480 บ้านคำม่วง โสกแสง นาจะหลวย 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 2 1 4 0 5
125 1034710481 บ้านดอนชัยชนะ โสกแสง นาจะหลวย 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 4
126 1034710482 บ้านทับไฮ โสกแสง นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 1 3 1 5
127 1034710483 บ้านโนนสว่าง โสกแสง นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 4 2 0 6
128 1034710484 บ้านป่าไร่ โสกแสง นาจะหลวย 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 3 1 4
129 1034710485 บ้านโพนแอวขัน โสกแสง นาจะหลวย 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 4
130 1034710486 ชุมชนบ้านปลาขาว ยาง น้ำยืน 0 1 0 1 0 0 1 1 10 15 1 26 1 2 0 3 11 18 2 31
131 1034710487 บ้านหนองคู ยาง น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 1 4 0 5
132 1034710488 โนนสูงโนนโฮมวิทยา เก่าขาม น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 6 1 1 0 2 4 5 0 9
133 1034710489 บ้านคำกลาง เก่าขาม น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 1 1 5 0 6
134 1034710490 บ้านเก่าขาม เก่าขาม น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 1 1 12 4 1 17 0 0 0 0 13 4 2 19
135 1034710491 บ้านยางกลาง ยาง น้ำยืน 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 1 2 4 0 6
136 1034710492 บ้านหนองทัพ เก่าขาม น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 6 2 1 0 3 5 5 0 10
137 1034710493 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ยาง น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 6 2 1 0 3 5 5 0 10
138 1034710494 บ้านหนองขอน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 1 2 4 0 6
139 1034710495 บ้านแข้ด่อน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 1 1 0 2 1 7 0 8
140 1034710496 ตชด.บ้านค้อ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 6 1 3 0 4 3 6 2 11
141 1034710497 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 3 9 0 12 1 1 0 2 5 10 0 15
142 1034710498 บ้านกุดเชียงมุน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 8 0 2 1 3 4 7 1 12
143 1034710499 บ้านจันลา โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 5 7 0 12 0 3 0 3 6 10 0 16
144 1034710500 บ้านแปดอุ้ม โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 6 0 3 0 3 1 9 0 10
145 1034710501 น้ำยืน สีวิเชียร น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 1 1 5 20 1 26 0 0 1 1 6 20 3 29
146 1034710502 บ้านนาสามัคคี สีวิเชียร น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 3 6 0 9 1 1 0 2 5 7 0 12
147 1034710503 บ้านซำหวาย สีวิเชียร น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 4 8 1 13 2 1 0 3 7 9 1 17
148 1034710504 เจริญศึกษา สีวิเชียร น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 1 9 0 0 0 0 4 5 1 10
149 1034710505 บ้านตายอย โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 6 1 2 1 4 4 6 1 11
150 1034710506 บ้านโพนทอง โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 1 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 4 0 1 0 1 5 2 0 7
151 1034710507 บ้านห้วยแก้ว สีวิเชียร น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 4 0 1 0 1 2 4 0 6
152 1034710508 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ บุเปือย น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 1 2 1 5 1 7
153 1034710509 บ้านแก้งโตน บุเปือย น้ำยืน 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 4 0 4 0 10 0 10
154 1034710510 ชุมชนบ้านบุเปือย บุเปือย น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 1 1 6 23 1 30 3 5 0 8 10 28 2 40
155 1034710511 บ้านเปือย บุเปือย น้ำยืน 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 3 0 5
156 1034710512 บ้านยางใหญ่ ยางใหญ่ น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 3 8 0 11 1 3 0 4 5 11 0 16
157 1034710513 บ้านโนนสวาง ยางใหญ่ น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 4
158 1034710514 บ้านดงกระชู ยางใหญ่ น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1 7 0 0 0 0 2 5 1 8
159 1034710515 หนองโพดวิทยา โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 2 10 0 12 1 3 0 4 4 13 0 17
160 1034710517 บ้านโซง โซง น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 1 1 11 11 0 22 1 1 0 2 13 12 1 26
161 1034710518 บ้านดวน โซง น้ำยืน 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 3 4 0 7
162 1034710519 บ้านค้อ โซง น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 2 9 0 11 0 3 0 3 3 12 0 15
163 1034710520 บ้านตาโม โซง น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 8 0 0 1 1 4 5 1 10
164 1034710521 บ้านหนองเทา โซง น้ำยืน 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 5 1 0 0 1 3 4 0 7
165 1034710522 บ้านห้วยข่า ห้วยข่า บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 8 0 1 0 1 5 5 0 10
166 1034710523 บ้านหนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 6 6 0 12 1 2 0 3 8 8 0 16
167 1034710524 บ้านหนองแปก ห้วยข่า บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 6 6 0 12 0 4 1 5 7 10 1 18
168 1034710525 บ้านหนองแปน ห้วยข่า บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 7 1 3 1 5 5 7 1 13
169 1034710526 บ้านสร้างหอม ห้วยข่า บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 7 1 2 0 3 5 6 0 11
170 1034710527 บ้านคำบาก ห้วยข่า บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 6 2 2 0 4 5 6 0 11
171 1034710528 บ้านแก้งสมบูรณ์ ห้วยข่า บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 1 1 6 8 1 15 0 4 0 4 7 12 2 21
172 1034710529 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 2 16 1 19 0 1 0 1 3 17 1 21
173 1034710530 บ้านหาดทรายคูณ บ้านแมด บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 5 7 0 12 0 1 0 1 6 8 0 14
174 1034710531 บ้านโนนกาหลงน้อย บ้านแมด บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 5 2 0 7
175 1034710533 บ้านดอนโจด บ้านแมด บุณฑริก 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 4 0 0 1 1 4 2 1 7
176 1034710534 บ้านนาแคน บ้านแมด บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 8 0 1 0 1 4 6 0 10
177 1034710535 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 บัวงาม บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 2 15 1 18 0 0 0 0 3 15 1 19
178 1034710536 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ หนองสะโน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 1 1 4 11 0 15 0 0 0 0 5 11 1 17
179 1034710537 บ้านนาโดม หนองสะโน บุณฑริก 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1 2 1 4
180 1034710538 บ้านอุดมชาติ หนองสะโน บุณฑริก 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 0 1 3 2 6
181 1034710539 บ้านโนนหุ่ง โพนงาม บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 2 2 1 5
182 1034710540 บ้านดงเมย คอแลน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 2 7 0 9 1 2 1 4 4 9 1 14
183 1034710542 บ้านคอแลน คอแลน บุณฑริก 1 0 0 1 1 0 0 1 5 9 0 14 0 1 0 1 7 10 0 17
184 1034710543 บ้านขอนแป้น คอแลน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 6 1 2 0 3 4 6 0 10
185 1034710544 บ้านหนองกบ คอแลน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 6 1 1 0 2 3 6 0 9
186 1034710545 บ้านป่าแขมหนองเรือ คอแลน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 7 5 1 13 1 2 0 3 9 7 1 17
187 1034710546 บ้านห้วยทราย คอแลน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 1 1 3 10 1 14 0 3 1 4 4 13 3 20
188 1034710547 บ้านแก้งยาง คอแลน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 2 3 0 5
189 1034710548 อนุบาลบุณฑริก โพนงาม บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 5 7 1 13 0 1 0 1 6 8 1 15
190 1034710549 บ้านหัวแข้ บัวงาม บุณฑริก 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 8 0 1 0 1 0 10 0 10
191 1034710550 บ้านห้วยปอ บัวงาม บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 7 1 0 0 1 5 4 0 9
192 1034710551 บ้านป่าสน โพนงาม บุณฑริก 0 0 1 1 0 0 0 0 2 5 0 7 0 0 0 0 2 5 1 8
193 1034710552 บ้านแก้งสว่าง ห้วยข่า บุณฑริก 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 2 0 4
194 1034710553 บ้านโนนสวรรค์ บัวงาม บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 2 10 0 12 1 1 1 3 4 11 1 16
195 1034710554 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว หนองสะโน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 4 12 0 16 0 1 0 1 5 13 0 18
196 1034710555 บ้านโนนค้อ โนนค้อ บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 4 5 0 9 2 5 0 7 7 10 0 17
197 1034710556 บ้านโนนสว่าง โนนค้อ บุณฑริก 0 1 0 1 0 0 0 0 2 10 0 12 0 3 0 3 2 14 0 16
198 1034710557 บ้านโนนหมากเดือย โนนค้อ บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 2 4 0 6
199 1034710558 บ้านหนองยู โนนค้อ บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 3
200 1034710559 บ้านหนองม่วง หนองสะโน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 3 8 0 11 1 2 0 3 5 10 0 15
201 1034710560 บ้านสมพรรัตน์ หนองสะโน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 4 7 0 11 1 1 0 2 6 8 0 14
202 1034710561 บ้านโนนจิก หนองสะโน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 5 0 0 0 0 2 3 1 6
203 1034710562 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ หนองสะโน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 1 1 5 8 1 14 1 0 0 1 7 8 2 17
204 1034710563 บ้านโนนเขืองจงเจริญ นาโพธิ์ บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 1 1 4 10 5 19 0 1 0 1 5 11 6 22
205 1034710564 บ้านแมด บ้านแมด บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 1 8 0 0 0 0 4 4 1 9
206 1034710565 บ้านโนนสำราญ คอแลน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 2 9 0 11 1 2 0 3 4 11 0 15
207 1034710566 บ้านหนองบัว คอแลน บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 3 2 0 5
208 1034710567 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา โพนงาม บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 11 0 4 0 4 2 14 0 16
209 1034710568 บ้านบก ห้วยข่า บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 5 6 0 11 2 0 0 2 8 6 0 14
210 1034710569 บ้านโนนน้อย โพนงาม บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 2 4 0 6
211 1034710570 บ้านโนนสูง โพนงาม บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 8 2 4 0 6 6 9 0 15
212 1034710571 บ้านป่าเตี้ย โพนงาม บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 6 0 0 0 0 3 4 0 7
213 1034710572 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ โพนงาม บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 7 1 3 0 4 3 9 0 12
214 1034710573 บ้านเก่ากลาง ห้วยข่า บุณฑริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 2 3 0 5
215 1034710986 บ้านโคกชำแระ โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 1 1 3 10 0 13 0 2 0 2 4 12 1 17
216 1034710987 บ้านหนองสนมพะลาน โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 1 3 3 0 6
217 1034710988 บ้านคำกลางวังม่วง โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 3 0 5
218 1034710989 บ้านนาห่อม นาห่อม ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 2 4 0 6
219 1034710990 บ้านโนนจานหนองสีขา นาห่อม ทุ่งศรีอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 0 4
220 1034710991 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า นาห่อม ทุ่งศรีอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1 0 4 1 5
221 1034710992 บ้านหนองบัวอารี นาห่อม ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 3 0 4
222 1034710993 บ้านซำงู กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 8 0 10 0 2 0 2 3 10 0 13
223 1034710994 บ้านกุดเรือ กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม 0 1 0 1 0 0 0 0 2 8 0 10 2 0 0 2 4 9 0 13
224 1034710995 บ้านทุ่งช้าง กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0 3 3 0 6
225 1034710996 นาเกษมเจริญวิทยา นาเกษม ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 1 1 4 9 1 14 2 3 0 5 7 12 2 21
226 1034710997 บ้านโนนใหญ่ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 1 2 3 0 5
227 1034710998 บ้านหนองถาวร นาเกษม ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 2 2 1 5
228 1034710999 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 3 2 0 5
229 1034711000 บ้านหนองอ้ม หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 4 9 0 13 1 0 0 1 6 9 0 15
230 1034711001 บ้านทองสวัสดิ์ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 4 0 5
231 1034711002 บ้านโนนรังหนองบัวดง หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3
232 1034711003 บ้านเบญจ์โนนดู่ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 9 0 11 1 1 1 3 4 10 1 15
233 1034711004 บ้านห่องปอ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 4
234 1034711005 บ้านหนองขี้เห็น หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 3 2 0 5
235 1034711075 อนุบาลน้ำขุ่น ตาเกา น้ำขุ่น 0 1 0 1 0 0 0 0 4 7 0 11 1 0 0 1 5 8 0 13
236 1034711076 บ้านซำสะกวยน้อย ตาเกา น้ำขุ่น 0 1 0 1 0 0 0 0 2 8 3 13 2 3 0 5 4 12 3 19
237 1034711077 บ้านตาเกาตาโกย ตาเกา น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 8 0 1 0 1 4 6 0 10
238 1034711078 บ้านตาโอง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น 1 0 0 1 1 0 0 1 1 7 0 8 2 2 1 5 5 9 1 15
239 1034711079 บ้านโนนสวรรค์ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1 3 0 4
240 1034711080 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) โคกสะอาด น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 4 7 1 12 2 2 0 4 7 9 1 17
241 1034711081 บ้านแสนถาวร ไพบูลย์ น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 3 0 4
242 1034711082 บ้านห้วยยาง โคกสะอาด น้ำขุ่น 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 2 2 1 5
243 1034711083 บ้านหนองดินดำ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 7 3 3 1 7 8 6 1 15
244 1034711084 บ้านหมากแหน่ง ตาเกา น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 7 0 1 0 1 4 5 0 9
245 1034711085 บ้านโนนยาง โคกสะอาด น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 4 10 0 14 0 2 0 2 5 12 0 17
246 1034711086 บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 2 7 2 11 0 5 0 5 3 12 2 17
247 1034711087 บ้านดอนโมกข์ ไพบูลย์ น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 5 0 1 0 1 2 5 0 7
248 1034711088 บ้านโนนสว่างวังเสือ ไพบูลย์ น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 6 7 0 13 0 1 0 1 7 8 0 15
249 1034711089 บ้านไพบูลย์ ไพบูลย์ น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3
250 1034711090 บ้านห้วยเสลา ขี้เหล็ก น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 1 1 4
251 1034711091 บ้านหนองดุม ไพบูลย์ น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 2 6 1 9 1 5 0 6 4 11 1 16
252 1034711092 บ้านหนองโด ไพบูลย์ น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 0 2 0 2 3 3 0 6
253 1034711093 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน ขี้เหล็ก น้ำขุ่น 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 4 1 1 0 2 1 5 1 7
254 1034711094 บ้านอิสานเศรษฐกิจ ไพบูลย์ น้ำขุ่น 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 4
รวมทั้งสิ้น 254 โรงเรียน 201 40 13 254 8 3 28 39 655 1453 92 2200 106 295 34 435 970 1791 167 2928


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562