กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สพท
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับระดับสพท

ระดับ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ย
ประเทศ 0.00 0.00 0.00%
สพท 0.00 0.00 0.00%
เพิ่ม/ลด 0.00 0.00 0.00%
สรุปผล 0 0 0