กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ

ที่ ชื่อโรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ย เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่
เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
ที่ ชื่อโรงเรียน คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ เฉลี่ย เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่
เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ