กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

ที่ตั้งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 1034710242 บ้านนาส่วง 8 บ้านกุดยาง นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
2 1034710243 บ้านเสาเล้า 4 บ้านเสาเล้า นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
3 1034710244 บ้านหนองบัว 7 บ้านหนองบัว นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
4 1034710245 บ้านกระเบื้อง 6 บ้านกระเบื้อง นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
5 1034710246 บ้านม่วงโนนกระแต 11 บ้านโนนกระแต นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
6 1034710247 บ้านนาห้วยแคน 9 บ้านนาห้วยแคน นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
7 1034710248 บ้านโนนค้อ 5 บ้านคำกลาง ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
8 1034710249 บ้านป่าหวาย 4 บ้านป่าหวาย ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
9 1034710250 บ้านป่าโมง 2 บ้านป่าโมงใหญ่ ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
10 1034710251 บ้านนาเจริญ 1 บ้านนาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
11 1034710252 บ้านนากระแซง 2 บ้านนากระแซง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
12 1034710253 พิชัยศึกษา 3 บ้านไทยวัฒนา นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
13 1034710254 บ้านโชคชัย 7 บ้านโชคชัย นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
14 1034710255 บ้านหนองบัวแดง 2 บ้านหนองบัวแดง นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
15 1034710256 บ้านโนนจิก 5 บ้านโนนจิก นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
16 1034710257 บ้านห่องเตย 6 บ้านห่องเตย นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
17 1034710258 บ้านห่องคำ 4 บ้านห่องคำ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
18 1034710259 บ้านโนนสวาง 4 บ้านโนนสวาง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
19 1034710260 บ้านหนองเงินฮ้อย 7 บ้านหนองเงินฮ้อย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
20 1034710261 บ้านเตย 8 บ้านบ้านเตย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
21 1034710262 บ้านดอนกลาง 9 บ้านดอนกลาง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
22 1034710263 บ้านหนองไฮ 10 บ้านหนองไฮ นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
23 1034710264 บ้านหนองแต้ 5 บ้านหนองแต้ นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
24 1034710265 บ้านหม้อทอง 6 บ้านหม้อทอง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
25 1034710266 บ้านท่าโพธิ์ศรี 7 บ้านท่าโพธิ์ศรี ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
26 1034710267 บ้านวารีอุดม 6 บ้านวารีอุดม ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
27 1034710268 บ้านโพธิ์สง่า 5 บ้านโพธิ์สง่า ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
28 1034710269 บ้านโนนหลี่ 4 บ้านโนนหลี่ ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
29 1034710270 บ้านม่วงนาดี 3 บ้านม่วง สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
30 1034710271 บ้านโนนสนาม 6 บ้านโนนสนาม สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
31 1034710272 บ้านท่าหลวงนาคำ 11 บ้านราษฎร์สำราญ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
32 1034710273 สมสะอาดสวนฝ้าย 1 บ้านสมสะอาด สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
33 1034710274 บ้านหนองบัวหลวง 8 บ้านหนองบัวหลวง สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
34 1034710275 บ้านบัวงาม 14 บ้านบัวงาม บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
35 1034710276 บ้านหนองสนม 13 บ้านหนองสนม บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
36 1034710277 ประชานุเคราะห์ศึกษา 7 บ้านดอนชีนอก บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
37 1034710278 บ้านนาเลิง 6 บ้านนาเลิง บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
38 1034710279 บ้านบัวทอง 9 บ้านบัวทอง บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
39 1034710280 บ้านราษฎร์สามัคคี 8 บ้านราษฏร์สามัคคี บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
40 1034710281 บ้านโนนแฝก 5 บ้านโนนแฝก บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
41 1034710282 บ้านกลาง 16 บ้านกลาง กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
42 1034710283 บ้านหมากมาย 17 บ้านหมากมาย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
43 1034710284 บ้านเม็กใหญ่ 6 บ้านหลุบเลา กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
44 1034710285 ดำรงสินสงเคราะห์ 11 บ้านคำสำราญ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
45 1034710286 บ้านป่าตาว 11 บ้านคำตาว ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
46 1034710287 บ้านบัวเทียม 9 บ้านบัวเทียม กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
47 1034710288 บ้านโนนสวรรค์ 5 บ้านโนนสวรรค์ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
48 1034710289 บ้านคำครั่ง 1 บ้านคำครั่ง คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
49 1034710290 บ้านสุขสมบูรณ์ 8 บ้านสุขสมบูรณ์ กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
50 1034710291 บ้านนาสมบูรณ์ 5 บ้านนาสมบูรณ์ คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
51 1034710292 บ้านนาทุ่ง 3 บ้านนาทุ่ง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
52 1034710293 บ้านอุดมสุข 12 บ้านอุดมสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
53 1034710294 บ้านดอนม่วย 2 บ้านดอนม่วย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
54 1034710295 บ้านนานวล 4 บ้านนานวล คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
55 1034710296 บ้านกุดประทาย 15 บ้านกุดประทาย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
56 1034710297 บ้านโนนสว่าง 3 บ้านโนนสว่าง โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
57 1034710298 บ้านโนนกอย 4 บ้านโนนกอย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
58 1034710299 บ้านโนนขาม 1 บ้านโนนขาม กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
59 1034710300 บ้านแสนสุข 20 บ้านแสนสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
60 1034710301 บ้านหนองคู 6 บ้านหนองคู กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
61 1034710302 บ้านนาประดู่ 6 บ้านนาประดู่ คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
62 1034710303 บ้านนาอุดม 7 บ้านโนนเค็ง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
63 1034710304 บ้านคำนาแซง 9 บ้านคำนาแซง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
64 1034710305 บ้านหนองแสง 7 บ้านหนองแสง เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
65 1034710306 เมืองเดช 12 บ้านแดนเกษม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
66 1034710307 เวตวันวิทยา 8 บ้านป่าก่อ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
67 1034710308 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 2 บ้านตลาด เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
68 1034710309 บ้านแขมเจริญ 3 บ้านแขม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
69 1034710310 ประชาสามัคคี 34 บ้านห้วยคุม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
70 1034710311 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 4 บ้านอุดมพัฒนา โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
71 1034710312 ชุมชนบ้านหนองยาว 9 บ้านหนองยาว โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
72 1034710313 ดำรงสินอุทิศ 19 บ้านชัยอุดม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
73 1034710314 บ้านหนองสำราญ 10 บ้านหนองสำราญ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
74 1034710315 บ้านสมสะอาด 27 บ้านสมสะอาด เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
75 1034710316 บ้านแก้ง 1 บ้านแก้ง แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
76 1034710317 บ้านไฮตาก 7 บ้านไฮตาก แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
77 1034710318 บ้านประหูต 3 บ้านประหูต แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
78 1034710319 บ้านห้วยสำราญ 6 บ้านห้วยสำราญ แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
79 1034710320 บ้านนาแก 2 บ้านนาแก โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
80 1034710321 บ้านยาง 9 บ้านศรีไทยยาง แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
81 1034710322 บ้านโนนสมบูรณ์ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
82 1034710323 บ้านสวนสวรรค์ 7 บ้านสวนสวรรค์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
83 1034710324 อุดมสามัคคี 1 บ้านนาอุดม โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
84 1034710325 บ้านโนนแคน 19 บ้านโนนแคน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
85 1034710326 บ้านโนนกาเร็น 6 บ้านโนนกาเร็น ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
86 1034710327 บ้านโพธิ์ไทร 1 บ้านโพธิ์ไทร ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
87 1034710328 บ้านคำสำราญ 8 บ้านคำสำราญ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
88 1034710329 บ้านโนนแก้ง 5 บ้านโนนแก้ง ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
89 1034710330 บ้านสองคอน 10 บ้านสองคอน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
90 1034710331 บ้านโพนดวน 3 บ้านโพนดวน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
91 1034710332 บ้านทุ่งเทิง 1 บ้านทุ่งเทิง ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
92 1034710333 บ้านโนน 3 บ้านหนองยาว ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
93 1034710334 บ้านบัวเจริญ 9 บ้านบัวเจริญ ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
94 1034710335 บ้านสว่างโนนทอง 10 บ้านโนนทอง ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
95 1034710451 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 12 บ้านห้วยซันใต้ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
96 1034710452 บ้านแก้งขี้เหล็ก 9 บ้านแก้งขี้เหล็ก นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
97 1034710453 บ้านโคกน้อย 9 บ้านโคกน้อย บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
98 1034710454 บ้านโคกใหญ่ 5 บ้านบ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
99 1034710455 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 5 บ้านทุ่งเงิน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
100 1034710456 ผอบ ณ นคร 2 1 บ้านนาจะหลวย นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
101 1034710457 สมเด็จพระราชชนนี 15 บ้านแก่งเรืองพัฒนา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
102 1034710458 ชุมชนบ้านโนนแดง 8 บ้านโนนแดง บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
103 1034710459 บ้านคำบอน 11 บ้านคำบอน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
104 1034710460 บ้านดงขวางคำโทน 4 บ้านคำโทน นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
105 1034710461 บ้านดอนยาว 16 บ้านดอนยาว บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
106 1034710462 บ้านท่าก่อ 16 บ้านหนองมันปลา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
107 1034710463 บ้านทุ่งเพียง 10 บ้านนาคำ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
108 1034710464 บ้านป่าพอก 1 บ้านป่าพอก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
109 1034710465 บ้านบุ่งคำ 3 บ้านบุ่งคำ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
110 1034710466 บ้านแก้งขอ 6 บ้านแก้งขอ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
111 1034710467 บ้านคุ้มแสนชะนี 4 บ้านคุ้ม พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
112 1034710468 บ้านคำอุดม 3 บ้านคำอุดม โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
113 1034710469 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 15 บ้านใหม่บูรพา บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
114 1034710470 บ้านโนนว่าน 5 บ้านโนนว่าน โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
115 1034710471 บ้านม่วง 2 บ้านม่วง พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
116 1034710472 บ้านฝั่งเพ 1 บ้านฝั่งเพ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
117 1034710473 บ้านกวางดีด 11 บ้านกวางดีด โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
118 1034710474 บ้านโคกเทียม 3 บ้านโคกเทียม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
119 1034710475 บ้านตบหู 1 บ้านตบหู โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
120 1034710476 บ้านโนนคูณแสนสุข 6 บ้านแสนสุข โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
121 1034710477 บ้านโนนบก 10 บ้านโนนบก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
122 1034710478 บ้านป่าก้าว 4 บ้านป่าก้าว โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
123 1034710479 บ้านโสกแสง 1 บ้านโสกแสง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
124 1034710480 บ้านคำม่วง 3 บ้านคำม่วง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
125 1034710481 บ้านดอนชัยชนะ 6 บ้านดอนชัยชนะ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
126 1034710482 บ้านทับไฮ 4 บ้านทับไฮ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
127 1034710483 บ้านโนนสว่าง 7 บ้านโนนสว่าง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
128 1034710484 บ้านป่าไร่ 8 บ้านป่าไร่ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
129 1034710485 บ้านโพนแอวขัน 2 บ้านโพนแอวขัน โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
130 1034710486 ชุมชนบ้านปลาขาว 3 บ้านปลาขาว ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
131 1034710487 บ้านหนองคู 4 บ้านหนองคู ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
132 1034710488 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 5 บ้านโนนสูง เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
133 1034710489 บ้านคำกลาง 4 บ้านคำกลาง เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
134 1034710490 บ้านเก่าขาม 1 บ้านเก่าขาม เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
135 1034710491 บ้านยางกลาง 1 บ้านยางกลาง ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
136 1034710492 บ้านหนองทัพ 6 บ้านหนองทัพ เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
137 1034710493 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 6 บ้านโนนป่าเลา ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
138 1034710494 บ้านหนองขอน 5 บ้านหนองขอน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
139 1034710495 บ้านแข้ด่อน 1 บ้านแข้ด่อน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
140 1034710496 ตชด.บ้านค้อ 7 บ้านค้อ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
141 1034710497 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 3 บ้านโนนสูง โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
142 1034710498 บ้านกุดเชียงมุน 8 บ้านกุดเชียงมุน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
143 1034710499 บ้านจันลา 10 บ้านจันลา โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
144 1034710500 บ้านแปดอุ้ม 2 บ้านแปดอุ้ม โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
145 1034710501 น้ำยืน 1 บ้านวารีอุดม สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
146 1034710502 บ้านนาสามัคคี 5 บ้านนาสามัคคี สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
147 1034710503 บ้านซำหวาย 16 บ้านซำหวาย สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
148 1034710504 เจริญศึกษา 15 บ้านโนนเจริญ สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
149 1034710505 บ้านตายอย 6 บ้านตายอย โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
150 1034710506 บ้านโพนทอง 9 บ้านโพนทอง โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
151 1034710507 บ้านห้วยแก้ว 8 บ้านห้วยแก้ว สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
152 1034710508 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 7 บ้านเกษตรสมบูรณ์ บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
153 1034710509 บ้านแก้งโตน 3 บ้านแก้งโตน บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
154 1034710510 ชุมชนบ้านบุเปือย 1 บ้านบุเปือย บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
155 1034710511 บ้านเปือย 8 บ้านเปือย บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
156 1034710512 บ้านยางใหญ่ 1 บ้านยางใหญ่ ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
157 1034710513 บ้านโนนสวาง 2 บ้านโนนสวาง ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
158 1034710514 บ้านดงกระชู 3 บ้านดงกระชู ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
159 1034710515 หนองโพดวิทยา 4 บ้านหนองโพด โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
160 1034710517 บ้านโซง 1 บ้านโซง โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
161 1034710518 บ้านดวน 2 บ้านดวน โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
162 1034710519 บ้านค้อ 7 บ้านค้อ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
163 1034710520 บ้านตาโม 4 บ้านตาโม โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
164 1034710521 บ้านหนองเทา 5 บ้านหนองเทา โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
165 1034710522 บ้านห้วยข่า 1 บ้านห้วยข่า ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
166 1034710523 บ้านหนองเม็ก 21 บ้านหนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
167 1034710524 บ้านหนองแปก 2 บ้านหนองแปก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
168 1034710525 บ้านหนองแปน 3 บ้านหนองแปน ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
169 1034710526 บ้านสร้างหอม 7 บ้านสร้างหอม ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
170 1034710527 บ้านคำบาก 6 บ้านคำบาก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
171 1034710528 บ้านแก้งสมบูรณ์ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
172 1034710529 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 2 บ้านบ้านค่าย นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
173 1034710530 บ้านหาดทรายคูณ 9 บ้านหาดใหม่พัฒนา บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
174 1034710531 บ้านโนนกาหลงน้อย 5 บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
175 1034710533 บ้านดอนโจด 12 บ้านดอนโจด บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
176 1034710534 บ้านนาแคน 3 บ้านบ้านนาแคน บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
177 1034710535 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 6 บ้านอุดรเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
178 1034710536 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 16 บ้านโนนเลียง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
179 1034710537 บ้านนาโดม 8 บ้านนาโดม หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
180 1034710538 บ้านอุดมชาติ 9 บ้านอุดมชาติ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
181 1034710539 บ้านโนนหุ่ง 4 บ้านโนนหุ่ง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
182 1034710540 บ้านดงเมย 3 บ้านดงเมย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
183 1034710542 บ้านคอแลน 1 บ้านคอแลน คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
184 1034710543 บ้านขอนแป้น 13 บ้านศิลาชัย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
185 1034710544 บ้านหนองกบ 7 บ้านหนองกบ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
186 1034710545 บ้านป่าแขมหนองเรือ 2 บ้านป่าแขม คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
187 1034710546 บ้านห้วยทราย 4 บ้านห้วยทราย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
188 1034710547 บ้านแก้งยาง 6 บ้านแก้งยาง คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
189 1034710548 อนุบาลบุณฑริก 1 บ้านโพนงาม โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
190 1034710549 บ้านหัวแข้ 4 บ้านหัวแข้ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
191 1034710550 บ้านห้วยปอ 12 บ้านห้วยปอเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
192 1034710551 บ้านป่าสน 13 บ้านป่าสน โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
193 1034710552 บ้านแก้งสว่าง 5 บ้านแก้งสว่าง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
194 1034710553 บ้านโนนสวรรค์ 2 บ้านโนนสวรรค์ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
195 1034710554 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 20 บ้านม่วงงาม หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
196 1034710555 บ้านโนนค้อ 1 บ้านโนนค้อ โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
197 1034710556 บ้านโนนสว่าง 3 บ้านโนนสว่าง โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
198 1034710557 บ้านโนนหมากเดือย 2 บ้านโนนหมากเดือย โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
199 1034710558 บ้านหนองยู 6 บ้านหนองยู โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
200 1034710559 บ้านหนองม่วง 2 บ้านหนองม่วง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
201 1034710560 บ้านสมพรรัตน์ 10 บ้านสมพรรัตน์ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
202 1034710561 บ้านโนนจิก 18 บ้านโนนแสนสุข หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
203 1034710562 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 13 บ้านธาตุนางพญา หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
204 1034710563 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 10 บ้านโนนเขือง นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
205 1034710564 บ้านแมด 6 บ้านหนองขามใหญ่ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
206 1034710565 บ้านโนนสำราญ 10 บ้านโนนสำราญ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
207 1034710566 บ้านหนองบัว 5 บ้านหนองบัว คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
208 1034710567 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 บ้านหนองแสง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
209 1034710568 บ้านบก 8 บ้านบก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
210 1034710569 บ้านโนนน้อย 2 บ้านโนนน้อย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
211 1034710570 บ้านโนนสูง 8 บ้านโนนสูง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
212 1034710571 บ้านป่าเตี้ย 3 บ้านป่าเตี้ย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
213 1034710572 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 6 บ้านหลักป้าย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
214 1034710573 บ้านเก่ากลาง 12 บ้านเก่ากลาง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
215 1034710986 บ้านโคกชำแระ 9 บ้านโคกชำแระ โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
216 1034710987 บ้านหนองสนมพะลาน 8 บ้านหนองสนม โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
217 1034710988 บ้านคำกลางวังม่วง 5 บ้านคำกลางวังม่วง โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
218 1034710989 บ้านนาห่อม 11 บ้านนาห่อม นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
219 1034710990 บ้านโนนจานหนองสีขา 2 บ้านโนนจาน นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
220 1034710991 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 3 บ้านน้ำขุ่น นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
221 1034710992 บ้านหนองบัวอารี 6 บ้านหนองบัวอารีย์ นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
222 1034710993 บ้านซำงู 5 บ้านซำงู กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
223 1034710994 บ้านกุดเรือ 2 บ้านกุดเรือ กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
224 1034710995 บ้านทุ่งช้าง 10 บ้านทุ่งเกษตร กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
225 1034710996 นาเกษมเจริญวิทยา 4 บ้านนาเจริญ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
226 1034710997 บ้านโนนใหญ่ 5 บ้านโนนใหญ่ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
227 1034710998 บ้านหนองถาวร 2 บ้านหนองถาวร นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
228 1034710999 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 3 บ้านหนองหว้า กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
229 1034711000 บ้านหนองอ้ม 1 บ้านหนองอ้ม หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
230 1034711001 บ้านทองสวัสดิ์ 10 บ้านทองสวัสดิ์ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
231 1034711002 บ้านโนนรังหนองบัวดง 6 บ้านโนนรัง หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
232 1034711003 บ้านเบญจ์โนนดู่ 4 บ้านเบญจ์ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
233 1034711004 บ้านห่องปอ 7 บ้านห่องปอ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
234 1034711005 บ้านหนองขี้เห็น 2 บ้านหนองขี้เห็น หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
235 1034711075 อนุบาลน้ำขุ่น 3 บ้านน้ำขุ่น ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
236 1034711076 บ้านซำสะกวยน้อย 8 บ้านซำสะกวยน้อย ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
237 1034711077 บ้านตาเกาตาโกย 1 บ้านบ้านตาเกา ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
238 1034711078 บ้านตาโอง 5 บ้านตาโอง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
239 1034711079 บ้านโนนสวรรค์ 4 บ้านโนนสวรรค์ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
240 1034711080 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 12 บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
241 1034711081 บ้านแสนถาวร 5 บ้านแสนถาวร ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
242 1034711082 บ้านห้วยยาง 4 บ้านห้วยยาง โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
243 1034711083 บ้านหนองดินดำ 1 บ้านหนองดินดำ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
244 1034711084 บ้านหมากแหน่ง 4 บ้านหมากแหน่ง ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
245 1034711085 บ้านโนนยาง 6 บ้านโนนยาง โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
246 1034711086 บ้านขี้เหล็ก 2 บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
247 1034711087 บ้านดอนโมกข์ 7 บ้านดอนโมกข์ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
248 1034711088 บ้านโนนสว่างวังเสือ 3 บ้านโนนสว่าง ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
249 1034711089 บ้านไพบูลย์ 6 บ้านไพบูลย์ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
250 1034711090 บ้านห้วยเสลา 3 บ้านห้วยเสลา ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
251 1034711091 บ้านหนองดุม 15 บ้านหนองดุม ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
252 1034711092 บ้านหนองโด 1 บ้านหนองโด ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
253 1034711093 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 6 บ้านหนองหัวลิง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
254 1034711094 บ้านอิสานเศรษฐกิจ 2 บ้านอิสานเศรษฐกิจ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์