กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนประชารัฐ

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 1034710242 บ้านนาส่วง 8 บ้านกุดยาง นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
2 1034710246 บ้านม่วงโนนกระแต 11 บ้านโนนกระแต นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
3 1034710250 บ้านป่าโมง 2 บ้านป่าโมงใหญ่ ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
4 1034710251 บ้านนาเจริญ 1 บ้านนาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
5 1034710264 บ้านหนองแต้ 5 บ้านหนองแต้ นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
6 1034710266 บ้านท่าโพธิ์ศรี 7 บ้านท่าโพธิ์ศรี ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
7 1034710273 สมสะอาดสวนฝ้าย 1 บ้านสมสะอาด สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
8 1034710282 บ้านกลาง 16 บ้านกลาง กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
9 1034710284 บ้านเม็กใหญ่ 6 บ้านหลุบเลา กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
10 1034710295 บ้านนานวล 4 บ้านนานวล คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
11 1034710304 บ้านคำนาแซง 9 บ้านคำนาแซง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
12 1034710311 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 4 บ้านอุดมพัฒนา โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
13 1034710316 บ้านแก้ง 1 บ้านแก้ง แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
14 1034710322 บ้านโนนสมบูรณ์ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
15 1034710334 บ้านบัวเจริญ 9 บ้านบัวเจริญ ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
16 1034710458 ชุมชนบ้านโนนแดง 8 บ้านโนนแดง บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
17 1034710465 บ้านบุ่งคำ 3 บ้านบุ่งคำ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
18 1034710474 บ้านโคกเทียม 3 บ้านโคกเทียม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
19 1034710475 บ้านตบหู 1 บ้านตบหู โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
20 1034710479 บ้านโสกแสง 1 บ้านโสกแสง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
21 1034710490 บ้านเก่าขาม 1 บ้านเก่าขาม เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
22 1034710493 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 6 บ้านโนนป่าเลา ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
23 1034710506 บ้านโพนทอง 9 บ้านโพนทอง โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
24 1034710512 บ้านยางใหญ่ 1 บ้านยางใหญ่ ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
25 1034710517 บ้านโซง 1 บ้านโซง โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
26 1034710530 บ้านหาดทรายคูณ 9 บ้านหาดใหม่พัฒนา บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
27 1034710535 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 6 บ้านอุดรเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
28 1034710556 บ้านโนนสว่าง 3 บ้านโนนสว่าง โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
29 1034710560 บ้านสมพรรัตน์ 10 บ้านสมพรรัตน์ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
30 1034710989 บ้านนาห่อม 11 บ้านนาห่อม นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
31 1034710994 บ้านกุดเรือ 2 บ้านกุดเรือ กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
32 1034710996 นาเกษมเจริญวิทยา 4 บ้านนาเจริญ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
33 1034711000 บ้านหนองอ้ม 1 บ้านหนองอ้ม หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
34 1034711003 บ้านเบญจ์โนนดู่ 4 บ้านเบญจ์ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
35 1034711076 บ้านซำสะกวยน้อย 8 บ้านซำสะกวยน้อย ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์