กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี พ.ศ.
1 1034710242 บ้านนาส่วง 8 บ้านกุดยาง นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
2 1034710248 บ้านโนนค้อ 5 บ้านคำกลาง ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
3 1034710250 บ้านป่าโมง 2 บ้านป่าโมงใหญ่ ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
4 1034710251 บ้านนาเจริญ 1 บ้านนาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
5 1034710252 บ้านนากระแซง 2 บ้านนากระแซง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
6 1034710266 บ้านท่าโพธิ์ศรี 7 บ้านท่าโพธิ์ศรี ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
7 1034710272 บ้านท่าหลวงนาคำ 11 บ้านราษฎร์สำราญ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
8 1034710276 บ้านหนองสนม 13 บ้านหนองสนม บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
9 1034710282 บ้านกลาง 16 บ้านกลาง กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
10 1034710295 บ้านนานวล 4 บ้านนานวล คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
11 1034710299 บ้านโนนขาม 1 บ้านโนนขาม กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
12 1034710309 บ้านแขมเจริญ 3 บ้านแขม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
13 1034710312 ชุมชนบ้านหนองยาว 9 บ้านหนองยาว โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
14 1034710316 บ้านแก้ง 1 บ้านแก้ง แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
15 1034710322 บ้านโนนสมบูรณ์ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
16 1034710331 บ้านโพนดวน 3 บ้านโพนดวน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
17 1034710332 บ้านทุ่งเทิง 1 บ้านทุ่งเทิง ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 2562
18 1034710451 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 12 บ้านห้วยซันใต้ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 2562
19 1034710458 ชุมชนบ้านโนนแดง 8 บ้านโนนแดง บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 2562
20 1034710463 บ้านทุ่งเพียง 10 บ้านนาคำ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 2562
21 1034710465 บ้านบุ่งคำ 3 บ้านบุ่งคำ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 2562
22 1034710474 บ้านโคกเทียม 3 บ้านโคกเทียม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 2562
23 1034710475 บ้านตบหู 1 บ้านตบหู โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 2562
24 1034710486 ชุมชนบ้านปลาขาว 3 บ้านปลาขาว ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 2562
25 1034710490 บ้านเก่าขาม 1 บ้านเก่าขาม เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 2562
26 1034710499 บ้านจันลา 10 บ้านจันลา โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 2562
27 1034710501 น้ำยืน 1 บ้านวารีอุดม สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 2562
28 1034710510 ชุมชนบ้านบุเปือย 1 บ้านบุเปือย บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 2562
29 1034710512 บ้านยางใหญ่ 1 บ้านยางใหญ่ ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 2562
30 1034710519 บ้านค้อ 7 บ้านค้อ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 2562
31 1034710523 บ้านหนองเม็ก 21 บ้านหนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 2562
32 1034710529 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 2 บ้านบ้านค่าย นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 2562
33 1034710530 บ้านหาดทรายคูณ 9 บ้านหาดใหม่พัฒนา บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 2562
34 1034710535 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 6 บ้านอุดรเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 2562
35 1034710545 บ้านป่าแขมหนองเรือ 2 บ้านป่าแขม คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 2562
36 1034710562 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 13 บ้านธาตุนางพญา หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 2562
37 1034710567 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 บ้านหนองแสง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 2562
38 1034710986 บ้านโคกชำแระ 9 บ้านโคกชำแระ โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 2562
39 1034710989 บ้านนาห่อม 11 บ้านนาห่อม นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 2562
40 1034710994 บ้านกุดเรือ 2 บ้านกุดเรือ กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 2562
41 1034710996 นาเกษมเจริญวิทยา 4 บ้านนาเจริญ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 2562
42 1034711000 บ้านหนองอ้ม 1 บ้านหนองอ้ม หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 2562
43 1034711076 บ้านซำสะกวยน้อย 8 บ้านซำสะกวยน้อย ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 2562
44 1034711080 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 12 บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 2562
45 1034711086 บ้านขี้เหล็ก 2 บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 2562
46 1034711088 บ้านโนนสว่างวังเสือ 3 บ้านโนนสว่าง ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 2562
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี พ.ศ.