กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

โรงเรียนโครงการ DLTV ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ Digital Lite

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 1034710476 บ้านโนนคูณแสนสุข 6 บ้านแสนสุข โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
2 1034710477 บ้านโนนบก 10 บ้านโนนบก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
3 1034710480 บ้านคำม่วง 3 บ้านคำม่วง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
4 1034710482 บ้านทับไฮ 4 บ้านทับไฮ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
5 1034710494 บ้านหนองขอน 5 บ้านหนองขอน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์