กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

ที่ตั้งโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2562

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 1034710248 บ้านโนนค้อ 5 บ้านคำกลาง ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
2 1034710250 บ้านป่าโมง 2 บ้านป่าโมงใหญ่ ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
3 1034710251 บ้านนาเจริญ 1 บ้านนาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
4 1034710260 บ้านหนองเงินฮ้อย 7 บ้านหนองเงินฮ้อย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
5 1034710261 บ้านเตย 8 บ้านบ้านเตย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
6 1034710270 บ้านม่วงนาดี 3 บ้านม่วง สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
7 1034710272 บ้านท่าหลวงนาคำ 11 บ้านราษฎร์สำราญ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
8 1034710273 สมสะอาดสวนฝ้าย 1 บ้านสมสะอาด สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
9 1034710275 บ้านบัวงาม 14 บ้านบัวงาม บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
10 1034710282 บ้านกลาง 16 บ้านกลาง กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
11 1034710283 บ้านหมากมาย 17 บ้านหมากมาย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
12 1034710284 บ้านเม็กใหญ่ 6 บ้านหลุบเลา กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
13 1034710288 บ้านโนนสวรรค์ 5 บ้านโนนสวรรค์ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
14 1034710289 บ้านคำครั่ง 1 บ้านคำครั่ง คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
15 1034710292 บ้านนาทุ่ง 3 บ้านนาทุ่ง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
16 1034710295 บ้านนานวล 4 บ้านนานวล คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
17 1034710296 บ้านกุดประทาย 15 บ้านกุดประทาย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
18 1034710299 บ้านโนนขาม 1 บ้านโนนขาม กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
19 1034710300 บ้านแสนสุข 20 บ้านแสนสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
20 1034710304 บ้านคำนาแซง 9 บ้านคำนาแซง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
21 1034710306 เมืองเดช 12 บ้านแดนเกษม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
22 1034710307 เวตวันวิทยา 8 บ้านป่าก่อ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
23 1034710309 บ้านแขมเจริญ 3 บ้านแขม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
24 1034710310 ประชาสามัคคี 34 บ้านห้วยคุม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
25 1034710312 ชุมชนบ้านหนองยาว 9 บ้านหนองยาว โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
26 1034710315 บ้านสมสะอาด 27 บ้านสมสะอาด เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
27 1034710316 บ้านแก้ง 1 บ้านแก้ง แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
28 1034710317 บ้านไฮตาก 7 บ้านไฮตาก แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
29 1034710321 บ้านยาง 9 บ้านศรีไทยยาง แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
30 1034710322 บ้านโนนสมบูรณ์ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
31 1034710326 บ้านโนนกาเร็น 6 บ้านโนนกาเร็น ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
32 1034710331 บ้านโพนดวน 3 บ้านโพนดวน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
33 1034710453 บ้านโคกน้อย 9 บ้านโคกน้อย บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
34 1034710454 บ้านโคกใหญ่ 5 บ้านบ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
35 1034710455 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 5 บ้านทุ่งเงิน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
36 1034710457 สมเด็จพระราชชนนี 15 บ้านแก่งเรืองพัฒนา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
37 1034710458 ชุมชนบ้านโนนแดง 8 บ้านโนนแดง บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
38 1034710459 บ้านคำบอน 11 บ้านคำบอน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
39 1034710462 บ้านท่าก่อ 16 บ้านหนองมันปลา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
40 1034710463 บ้านทุ่งเพียง 10 บ้านนาคำ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
41 1034710465 บ้านบุ่งคำ 3 บ้านบุ่งคำ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
42 1034710472 บ้านฝั่งเพ 1 บ้านฝั่งเพ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
43 1034710474 บ้านโคกเทียม 3 บ้านโคกเทียม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
44 1034710475 บ้านตบหู 1 บ้านตบหู โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
45 1034710478 บ้านป่าก้าว 4 บ้านป่าก้าว โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
46 1034710479 บ้านโสกแสง 1 บ้านโสกแสง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
47 1034710486 ชุมชนบ้านปลาขาว 3 บ้านปลาขาว ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
48 1034710490 บ้านเก่าขาม 1 บ้านเก่าขาม เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
49 1034710497 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 3 บ้านโนนสูง โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
50 1034710499 บ้านจันลา 10 บ้านจันลา โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
51 1034710503 บ้านซำหวาย 16 บ้านซำหวาย สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
52 1034710510 ชุมชนบ้านบุเปือย 1 บ้านบุเปือย บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
53 1034710512 บ้านยางใหญ่ 1 บ้านยางใหญ่ ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
54 1034710515 หนองโพดวิทยา 4 บ้านหนองโพด โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
55 1034710517 บ้านโซง 1 บ้านโซง โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
56 1034710519 บ้านค้อ 7 บ้านค้อ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
57 1034710523 บ้านหนองเม็ก 21 บ้านหนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
58 1034710524 บ้านหนองแปก 2 บ้านหนองแปก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
59 1034710525 บ้านหนองแปน 3 บ้านหนองแปน ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
60 1034710528 บ้านแก้งสมบูรณ์ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
61 1034710535 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 6 บ้านอุดรเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
62 1034710536 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 16 บ้านโนนเลียง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
63 1034710540 บ้านดงเมย 3 บ้านดงเมย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
64 1034710542 บ้านคอแลน 1 บ้านคอแลน คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
65 1034710545 บ้านป่าแขมหนองเรือ 2 บ้านป่าแขม คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
66 1034710546 บ้านห้วยทราย 4 บ้านห้วยทราย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
67 1034710554 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 20 บ้านม่วงงาม หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
68 1034710555 บ้านโนนค้อ 1 บ้านโนนค้อ โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
69 1034710556 บ้านโนนสว่าง 3 บ้านโนนสว่าง โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
70 1034710559 บ้านหนองม่วง 2 บ้านหนองม่วง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
71 1034710560 บ้านสมพรรัตน์ 10 บ้านสมพรรัตน์ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
72 1034710562 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 13 บ้านธาตุนางพญา หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
73 1034710563 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 10 บ้านโนนเขือง นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
74 1034710565 บ้านโนนสำราญ 10 บ้านโนนสำราญ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
75 1034710567 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 บ้านหนองแสง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
76 1034710568 บ้านบก 8 บ้านบก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
77 1034710570 บ้านโนนสูง 8 บ้านโนนสูง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
78 1034710572 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 6 บ้านหลักป้าย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
79 1034710993 บ้านซำงู 5 บ้านซำงู กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
80 1034710994 บ้านกุดเรือ 2 บ้านกุดเรือ กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
81 1034710996 นาเกษมเจริญวิทยา 4 บ้านนาเจริญ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
82 1034711000 บ้านหนองอ้ม 1 บ้านหนองอ้ม หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
83 1034711003 บ้านเบญจ์โนนดู่ 4 บ้านเบญจ์ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
84 1034711076 บ้านซำสะกวยน้อย 8 บ้านซำสะกวยน้อย ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
85 1034711078 บ้านตาโอง 5 บ้านตาโอง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
86 1034711080 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 12 บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
87 1034711083 บ้านหนองดินดำ 1 บ้านหนองดินดำ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
88 1034711085 บ้านโนนยาง 6 บ้านโนนยาง โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
89 1034711086 บ้านขี้เหล็ก 2 บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
90 1034711088 บ้านโนนสว่างวังเสือ 3 บ้านโนนสว่าง ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
91 1034711091 บ้านหนองดุม 15 บ้านหนองดุม ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์