กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

ที่ตั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 1034710244 บ้านหนองบัว 7 บ้านหนองบัว นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
2 1034710245 บ้านกระเบื้อง 6 บ้านกระเบื้อง นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
3 1034710246 บ้านม่วงโนนกระแต 11 บ้านโนนกระแต นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
4 1034710249 บ้านป่าหวาย 4 บ้านป่าหวาย ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
5 1034710253 พิชัยศึกษา 3 บ้านไทยวัฒนา นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
6 1034710254 บ้านโชคชัย 7 บ้านโชคชัย นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
7 1034710255 บ้านหนองบัวแดง 2 บ้านหนองบัวแดง นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
8 1034710257 บ้านห่องเตย 6 บ้านห่องเตย นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
9 1034710258 บ้านห่องคำ 4 บ้านห่องคำ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
10 1034710259 บ้านโนนสวาง 4 บ้านโนนสวาง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
11 1034710262 บ้านดอนกลาง 9 บ้านดอนกลาง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
12 1034710263 บ้านหนองไฮ 10 บ้านหนองไฮ นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
13 1034710265 บ้านหม้อทอง 6 บ้านหม้อทอง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
14 1034710267 บ้านวารีอุดม 6 บ้านวารีอุดม ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
15 1034710269 บ้านโนนหลี่ 4 บ้านโนนหลี่ ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
16 1034710271 บ้านโนนสนาม 6 บ้านโนนสนาม สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
17 1034710274 บ้านหนองบัวหลวง 8 บ้านหนองบัวหลวง สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
18 1034710277 ประชานุเคราะห์ศึกษา 7 บ้านดอนชีนอก บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
19 1034710278 บ้านนาเลิง 6 บ้านนาเลิง บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
20 1034710279 บ้านบัวทอง 9 บ้านบัวทอง บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
21 1034710280 บ้านราษฎร์สามัคคี 8 บ้านราษฏร์สามัคคี บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
22 1034710281 บ้านโนนแฝก 5 บ้านโนนแฝก บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
23 1034710285 ดำรงสินสงเคราะห์ 11 บ้านคำสำราญ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
24 1034710286 บ้านป่าตาว 11 บ้านคำตาว ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
25 1034710287 บ้านบัวเทียม 9 บ้านบัวเทียม กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
26 1034710290 บ้านสุขสมบูรณ์ 8 บ้านสุขสมบูรณ์ กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
27 1034710291 บ้านนาสมบูรณ์ 5 บ้านนาสมบูรณ์ คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
28 1034710293 บ้านอุดมสุข 12 บ้านอุดมสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
29 1034710294 บ้านดอนม่วย 2 บ้านดอนม่วย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
30 1034710297 บ้านโนนสว่าง 3 บ้านโนนสว่าง โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
31 1034710298 บ้านโนนกอย 4 บ้านโนนกอย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
32 1034710301 บ้านหนองคู 6 บ้านหนองคู กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
33 1034710302 บ้านนาประดู่ 6 บ้านนาประดู่ คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
34 1034710303 บ้านนาอุดม 7 บ้านโนนเค็ง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
35 1034710304 บ้านคำนาแซง 9 บ้านคำนาแซง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
36 1034710311 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 4 บ้านอุดมพัฒนา โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
37 1034710314 บ้านหนองสำราญ 10 บ้านหนองสำราญ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
38 1034710319 บ้านห้วยสำราญ 6 บ้านห้วยสำราญ แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
39 1034710320 บ้านนาแก 2 บ้านนาแก โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
40 1034710323 บ้านสวนสวรรค์ 7 บ้านสวนสวรรค์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
41 1034710324 อุดมสามัคคี 1 บ้านนาอุดม โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
42 1034710327 บ้านโพธิ์ไทร 1 บ้านโพธิ์ไทร ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
43 1034710328 บ้านคำสำราญ 8 บ้านคำสำราญ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
44 1034710329 บ้านโนนแก้ง 5 บ้านโนนแก้ง ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
45 1034710330 บ้านสองคอน 10 บ้านสองคอน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
46 1034710333 บ้านโนน 3 บ้านหนองยาว ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
47 1034710334 บ้านบัวเจริญ 9 บ้านบัวเจริญ ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
48 1034710461 บ้านดอนยาว 16 บ้านดอนยาว บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
49 1034710464 บ้านป่าพอก 1 บ้านป่าพอก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
50 1034710466 บ้านแก้งขอ 6 บ้านแก้งขอ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
51 1034710467 บ้านคุ้มแสนชะนี 4 บ้านคุ้ม พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
52 1034710469 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 15 บ้านใหม่บูรพา บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
53 1034710470 บ้านโนนว่าน 5 บ้านโนนว่าน โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
54 1034710471 บ้านม่วง 2 บ้านม่วง พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
55 1034710473 บ้านกวางดีด 11 บ้านกวางดีด โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
56 1034710476 บ้านโนนคูณแสนสุข 6 บ้านแสนสุข โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
57 1034710477 บ้านโนนบก 10 บ้านโนนบก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
58 1034710480 บ้านคำม่วง 3 บ้านคำม่วง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
59 1034710481 บ้านดอนชัยชนะ 6 บ้านดอนชัยชนะ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
60 1034710482 บ้านทับไฮ 4 บ้านทับไฮ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
61 1034710483 บ้านโนนสว่าง 7 บ้านโนนสว่าง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
62 1034710484 บ้านป่าไร่ 8 บ้านป่าไร่ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
63 1034710485 บ้านโพนแอวขัน 2 บ้านโพนแอวขัน โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
64 1034710487 บ้านหนองคู 4 บ้านหนองคู ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
65 1034710489 บ้านคำกลาง 4 บ้านคำกลาง เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
66 1034710491 บ้านยางกลาง 1 บ้านยางกลาง ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
67 1034710494 บ้านหนองขอน 5 บ้านหนองขอน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
68 1034710504 เจริญศึกษา 15 บ้านโนนเจริญ สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
69 1034710506 บ้านโพนทอง 9 บ้านโพนทอง โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
70 1034710507 บ้านห้วยแก้ว 8 บ้านห้วยแก้ว สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
71 1034710508 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 7 บ้านเกษตรสมบูรณ์ บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
72 1034710511 บ้านเปือย 8 บ้านเปือย บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
73 1034710513 บ้านโนนสวาง 2 บ้านโนนสวาง ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
74 1034710514 บ้านดงกระชู 3 บ้านดงกระชู ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
75 1034710518 บ้านดวน 2 บ้านดวน โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
76 1034710521 บ้านหนองเทา 5 บ้านหนองเทา โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
77 1034710531 บ้านโนนกาหลงน้อย 5 บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
78 1034710533 บ้านดอนโจด 12 บ้านดอนโจด บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
79 1034710537 บ้านนาโดม 8 บ้านนาโดม หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
80 1034710538 บ้านอุดมชาติ 9 บ้านอุดมชาติ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
81 1034710539 บ้านโนนหุ่ง 4 บ้านโนนหุ่ง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
82 1034710547 บ้านแก้งยาง 6 บ้านแก้งยาง คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
83 1034710551 บ้านป่าสน 13 บ้านป่าสน โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
84 1034710552 บ้านแก้งสว่าง 5 บ้านแก้งสว่าง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
85 1034710557 บ้านโนนหมากเดือย 2 บ้านโนนหมากเดือย โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
86 1034710558 บ้านหนองยู 6 บ้านหนองยู โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
87 1034710561 บ้านโนนจิก 18 บ้านโนนแสนสุข หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
88 1034710564 บ้านแมด 6 บ้านหนองขามใหญ่ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
89 1034710566 บ้านหนองบัว 5 บ้านหนองบัว คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
90 1034710569 บ้านโนนน้อย 2 บ้านโนนน้อย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
91 1034710571 บ้านป่าเตี้ย 3 บ้านป่าเตี้ย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
92 1034710573 บ้านเก่ากลาง 12 บ้านเก่ากลาง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
93 1034710987 บ้านหนองสนมพะลาน 8 บ้านหนองสนม โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
94 1034710988 บ้านคำกลางวังม่วง 5 บ้านคำกลางวังม่วง โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
95 1034710989 บ้านนาห่อม 11 บ้านนาห่อม นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
96 1034710990 บ้านโนนจานหนองสีขา 2 บ้านโนนจาน นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
97 1034710991 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 3 บ้านน้ำขุ่น นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
98 1034710992 บ้านหนองบัวอารี 6 บ้านหนองบัวอารีย์ นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
99 1034710995 บ้านทุ่งช้าง 10 บ้านทุ่งเกษตร กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
100 1034710997 บ้านโนนใหญ่ 5 บ้านโนนใหญ่ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
101 1034710998 บ้านหนองถาวร 2 บ้านหนองถาวร นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
102 1034710999 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 3 บ้านหนองหว้า กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
103 1034711001 บ้านทองสวัสดิ์ 10 บ้านทองสวัสดิ์ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
104 1034711002 บ้านโนนรังหนองบัวดง 6 บ้านโนนรัง หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
105 1034711004 บ้านห่องปอ 7 บ้านห่องปอ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
106 1034711005 บ้านหนองขี้เห็น 2 บ้านหนองขี้เห็น หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
107 1034711079 บ้านโนนสวรรค์ 4 บ้านโนนสวรรค์ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
108 1034711081 บ้านแสนถาวร 5 บ้านแสนถาวร ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
109 1034711082 บ้านห้วยยาง 4 บ้านห้วยยาง โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
110 1034711087 บ้านดอนโมกข์ 7 บ้านดอนโมกข์ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
111 1034711089 บ้านไพบูลย์ 6 บ้านไพบูลย์ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
112 1034711090 บ้านห้วยเสลา 3 บ้านห้วยเสลา ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
113 1034711092 บ้านหนองโด 1 บ้านหนองโด ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
114 1034711093 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 6 บ้านหนองหัวลิง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
115 1034711094 บ้านอิสานเศรษฐกิจ 2 บ้านอิสานเศรษฐกิจ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์