กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

โรงเรียนในโครงการ สะเต็มศึกษา

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 1034710247 บ้านนาห้วยแคน 9 บ้านนาห้วยแคน นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
2 1034710248 บ้านโนนค้อ 5 บ้านคำกลาง ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
3 1034710250 บ้านป่าโมง 2 บ้านป่าโมงใหญ่ ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
4 1034710260 บ้านหนองเงินฮ้อย 7 บ้านหนองเงินฮ้อย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
5 1034710261 บ้านเตย 8 บ้านบ้านเตย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
6 1034710269 บ้านโนนหลี่ 4 บ้านโนนหลี่ ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
7 1034710273 สมสะอาดสวนฝ้าย 1 บ้านสมสะอาด สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
8 1034710275 บ้านบัวงาม 14 บ้านบัวงาม บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
9 1034710280 บ้านราษฎร์สามัคคี 8 บ้านราษฏร์สามัคคี บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
10 1034710281 บ้านโนนแฝก 5 บ้านโนนแฝก บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
11 1034710284 บ้านเม็กใหญ่ 6 บ้านหลุบเลา กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
12 1034710293 บ้านอุดมสุข 12 บ้านอุดมสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
13 1034710298 บ้านโนนกอย 4 บ้านโนนกอย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
14 1034710299 บ้านโนนขาม 1 บ้านโนนขาม กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
15 1034710300 บ้านแสนสุข 20 บ้านแสนสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
16 1034710307 เวตวันวิทยา 8 บ้านป่าก่อ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
17 1034710312 ชุมชนบ้านหนองยาว 9 บ้านหนองยาว โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
18 1034710313 ดำรงสินอุทิศ 19 บ้านชัยอุดม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
19 1034710315 บ้านสมสะอาด 27 บ้านสมสะอาด เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
20 1034710316 บ้านแก้ง 1 บ้านแก้ง แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
21 1034710319 บ้านห้วยสำราญ 6 บ้านห้วยสำราญ แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
22 1034710323 บ้านสวนสวรรค์ 7 บ้านสวนสวรรค์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
23 1034710326 บ้านโนนกาเร็น 6 บ้านโนนกาเร็น ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
24 1034710332 บ้านทุ่งเทิง 1 บ้านทุ่งเทิง ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
25 1034710335 บ้านสว่างโนนทอง 10 บ้านโนนทอง ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
26 1034710461 บ้านดอนยาว 16 บ้านดอนยาว บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
27 1034710462 บ้านท่าก่อ 16 บ้านหนองมันปลา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
28 1034710463 บ้านทุ่งเพียง 10 บ้านนาคำ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
29 1034710464 บ้านป่าพอก 1 บ้านป่าพอก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
30 1034710486 ชุมชนบ้านปลาขาว 3 บ้านปลาขาว ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
31 1034710493 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 6 บ้านโนนป่าเลา ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
32 1034710498 บ้านกุดเชียงมุน 8 บ้านกุดเชียงมุน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
33 1034710503 บ้านซำหวาย 16 บ้านซำหวาย สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
34 1034710510 ชุมชนบ้านบุเปือย 1 บ้านบุเปือย บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
35 1034710512 บ้านยางใหญ่ 1 บ้านยางใหญ่ ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
36 1034710517 บ้านโซง 1 บ้านโซง โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
37 1034710524 บ้านหนองแปก 2 บ้านหนองแปก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
38 1034710527 บ้านคำบาก 6 บ้านคำบาก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
39 1034710535 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 6 บ้านอุดรเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
40 1034710536 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 16 บ้านโนนเลียง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
41 1034710542 บ้านคอแลน 1 บ้านคอแลน คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
42 1034710550 บ้านห้วยปอ 12 บ้านห้วยปอเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
43 1034710559 บ้านหนองม่วง 2 บ้านหนองม่วง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
44 1034710562 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 13 บ้านธาตุนางพญา หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
45 1034710567 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 บ้านหนองแสง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
46 1034710570 บ้านโนนสูง 8 บ้านโนนสูง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
47 1034710572 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 6 บ้านหลักป้าย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
48 1034710996 นาเกษมเจริญวิทยา 4 บ้านนาเจริญ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
49 1034711003 บ้านเบญจ์โนนดู่ 4 บ้านเบญจ์ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
50 1034711075 อนุบาลน้ำขุ่น 3 บ้านน้ำขุ่น ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
51 1034711078 บ้านตาโอง 5 บ้านตาโอง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
52 1034711088 บ้านโนนสว่างวังเสือ 3 บ้านโนนสว่าง ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์