กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

โรงเรียนทีได้รับจัดสรรสัญญาน UniNet

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 1034710242 บ้านนาส่วง 8 บ้านกุดยาง นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
2 1034710243 บ้านเสาเล้า 4 บ้านเสาเล้า นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
3 1034710250 บ้านป่าโมง 2 บ้านป่าโมงใหญ่ ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
4 1034710251 บ้านนาเจริญ 1 บ้านนาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
5 1034710252 บ้านนากระแซง 2 บ้านนากระแซง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
6 1034710253 พิชัยศึกษา 3 บ้านไทยวัฒนา นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
7 1034710260 บ้านหนองเงินฮ้อย 7 บ้านหนองเงินฮ้อย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
8 1034710261 บ้านเตย 8 บ้านบ้านเตย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
9 1034710264 บ้านหนองแต้ 5 บ้านหนองแต้ นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
10 1034710266 บ้านท่าโพธิ์ศรี 7 บ้านท่าโพธิ์ศรี ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
11 1034710268 บ้านโพธิ์สง่า 5 บ้านโพธิ์สง่า ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
12 1034710270 บ้านม่วงนาดี 3 บ้านม่วง สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
13 1034710272 บ้านท่าหลวงนาคำ 11 บ้านราษฎร์สำราญ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
14 1034710273 สมสะอาดสวนฝ้าย 1 บ้านสมสะอาด สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
15 1034710282 บ้านกลาง 16 บ้านกลาง กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
16 1034710283 บ้านหมากมาย 17 บ้านหมากมาย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
17 1034710284 บ้านเม็กใหญ่ 6 บ้านหลุบเลา กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
18 1034710288 บ้านโนนสวรรค์ 5 บ้านโนนสวรรค์ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
19 1034710305 บ้านหนองแสง 7 บ้านหนองแสง เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
20 1034710306 เมืองเดช 12 บ้านแดนเกษม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
21 1034710307 เวตวันวิทยา 8 บ้านป่าก่อ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
22 1034710308 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 2 บ้านตลาด เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
23 1034710309 บ้านแขมเจริญ 3 บ้านแขม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
24 1034710310 ประชาสามัคคี 34 บ้านห้วยคุม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
25 1034710311 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 4 บ้านอุดมพัฒนา โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
26 1034710312 ชุมชนบ้านหนองยาว 9 บ้านหนองยาว โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
27 1034710313 ดำรงสินอุทิศ 19 บ้านชัยอุดม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
28 1034710315 บ้านสมสะอาด 27 บ้านสมสะอาด เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
29 1034710322 บ้านโนนสมบูรณ์ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
30 1034710332 บ้านทุ่งเทิง 1 บ้านทุ่งเทิง ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
31 1034710451 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 12 บ้านห้วยซันใต้ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
32 1034710454 บ้านโคกใหญ่ 5 บ้านบ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
33 1034710457 สมเด็จพระราชชนนี 15 บ้านแก่งเรืองพัฒนา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
34 1034710458 ชุมชนบ้านโนนแดง 8 บ้านโนนแดง บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
35 1034710459 บ้านคำบอน 11 บ้านคำบอน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
36 1034710461 บ้านดอนยาว 16 บ้านดอนยาว บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
37 1034710462 บ้านท่าก่อ 16 บ้านหนองมันปลา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
38 1034710472 บ้านฝั่งเพ 1 บ้านฝั่งเพ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
39 1034710474 บ้านโคกเทียม 3 บ้านโคกเทียม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
40 1034710475 บ้านตบหู 1 บ้านตบหู โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
41 1034710477 บ้านโนนบก 10 บ้านโนนบก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
42 1034710479 บ้านโสกแสง 1 บ้านโสกแสง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
43 1034710497 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 3 บ้านโนนสูง โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
44 1034710500 บ้านแปดอุ้ม 2 บ้านแปดอุ้ม โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
45 1034710501 น้ำยืน 1 บ้านวารีอุดม สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
46 1034710502 บ้านนาสามัคคี 5 บ้านนาสามัคคี สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
47 1034710503 บ้านซำหวาย 16 บ้านซำหวาย สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
48 1034710504 เจริญศึกษา 15 บ้านโนนเจริญ สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
49 1034710517 บ้านโซง 1 บ้านโซง โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
50 1034710519 บ้านค้อ 7 บ้านค้อ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
51 1034710520 บ้านตาโม 4 บ้านตาโม โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
52 1034710522 บ้านห้วยข่า 1 บ้านห้วยข่า ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
53 1034710524 บ้านหนองแปก 2 บ้านหนองแปก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
54 1034710528 บ้านแก้งสมบูรณ์ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
55 1034710529 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 2 บ้านบ้านค่าย นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
56 1034710530 บ้านหาดทรายคูณ 9 บ้านหาดใหม่พัฒนา บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
57 1034710534 บ้านนาแคน 3 บ้านบ้านนาแคน บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
58 1034710535 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 6 บ้านอุดรเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
59 1034710536 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 16 บ้านโนนเลียง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
60 1034710548 อนุบาลบุณฑริก 1 บ้านโพนงาม โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
61 1034710549 บ้านหัวแข้ 4 บ้านหัวแข้ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
62 1034710562 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 13 บ้านธาตุนางพญา หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
63 1034710563 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 10 บ้านโนนเขือง นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
64 1034710564 บ้านแมด 6 บ้านหนองขามใหญ่ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
65 1034710567 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 บ้านหนองแสง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
66 1034710986 บ้านโคกชำแระ 9 บ้านโคกชำแระ โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
67 1034710992 บ้านหนองบัวอารี 6 บ้านหนองบัวอารีย์ นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
68 1034710993 บ้านซำงู 5 บ้านซำงู กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
69 1034710994 บ้านกุดเรือ 2 บ้านกุดเรือ กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
70 1034710996 นาเกษมเจริญวิทยา 4 บ้านนาเจริญ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
71 1034711000 บ้านหนองอ้ม 1 บ้านหนองอ้ม หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
72 1034711075 อนุบาลน้ำขุ่น 3 บ้านน้ำขุ่น ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
73 1034711076 บ้านซำสะกวยน้อย 8 บ้านซำสะกวยน้อย ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
74 1034711085 บ้านโนนยาง 6 บ้านโนนยาง โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
75 1034711086 บ้านขี้เหล็ก 2 บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
76 1034711093 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 6 บ้านหนองหัวลิง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์