กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

โรงเรียนทีได้รับจัดสรรสัญญาน USONet

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 1034710242 บ้านนาส่วง 8 บ้านกุดยาง นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
2 1034710243 บ้านเสาเล้า 4 บ้านเสาเล้า นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
3 1034710246 บ้านม่วงโนนกระแต 11 บ้านโนนกระแต นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
4 1034710248 บ้านโนนค้อ 5 บ้านคำกลาง ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
5 1034710251 บ้านนาเจริญ 1 บ้านนาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
6 1034710254 บ้านโชคชัย 7 บ้านโชคชัย นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
7 1034710256 บ้านโนนจิก 5 บ้านโนนจิก นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
8 1034710257 บ้านห่องเตย 6 บ้านห่องเตย นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
9 1034710258 บ้านห่องคำ 4 บ้านห่องคำ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
10 1034710261 บ้านเตย 8 บ้านบ้านเตย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
11 1034710263 บ้านหนองไฮ 10 บ้านหนองไฮ นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
12 1034710277 ประชานุเคราะห์ศึกษา 7 บ้านดอนชีนอก บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
13 1034710278 บ้านนาเลิง 6 บ้านนาเลิง บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
14 1034710280 บ้านราษฎร์สามัคคี 8 บ้านราษฏร์สามัคคี บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
15 1034710281 บ้านโนนแฝก 5 บ้านโนนแฝก บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
16 1034710287 บ้านบัวเทียม 9 บ้านบัวเทียม กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
17 1034710288 บ้านโนนสวรรค์ 5 บ้านโนนสวรรค์ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
18 1034710317 บ้านไฮตาก 7 บ้านไฮตาก แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
19 1034710319 บ้านห้วยสำราญ 6 บ้านห้วยสำราญ แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
20 1034710320 บ้านนาแก 2 บ้านนาแก โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
21 1034710321 บ้านยาง 9 บ้านศรีไทยยาง แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
22 1034710322 บ้านโนนสมบูรณ์ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
23 1034710324 อุดมสามัคคี 1 บ้านนาอุดม โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
24 1034710334 บ้านบัวเจริญ 9 บ้านบัวเจริญ ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
25 1034710335 บ้านสว่างโนนทอง 10 บ้านโนนทอง ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
26 1034710467 บ้านคุ้มแสนชะนี 4 บ้านคุ้ม พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
27 1034710469 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 15 บ้านใหม่บูรพา บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
28 1034710473 บ้านกวางดีด 11 บ้านกวางดีด โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
29 1034710487 บ้านหนองคู 4 บ้านหนองคู ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
30 1034710518 บ้านดวน 2 บ้านดวน โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
31 1034710528 บ้านแก้งสมบูรณ์ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
32 1034710538 บ้านอุดมชาติ 9 บ้านอุดมชาติ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
33 1034710550 บ้านห้วยปอ 12 บ้านห้วยปอเจริญ บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
34 1034710561 บ้านโนนจิก 18 บ้านโนนแสนสุข หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
35 1034710571 บ้านป่าเตี้ย 3 บ้านป่าเตี้ย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
36 1034710990 บ้านโนนจานหนองสีขา 2 บ้านโนนจาน นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
37 1034711000 บ้านหนองอ้ม 1 บ้านหนองอ้ม หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
38 1034711001 บ้านทองสวัสดิ์ 10 บ้านทองสวัสดิ์ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
39 1034711003 บ้านเบญจ์โนนดู่ 4 บ้านเบญจ์ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
40 1034711005 บ้านหนองขี้เห็น 2 บ้านหนองขี้เห็น หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
41 1034711077 บ้านตาเกาตาโกย 1 บ้านบ้านตาเกา ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
42 1034711088 บ้านโนนสว่างวังเสือ 3 บ้านโนนสว่าง ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์