กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

รายชื่อโรงเรียน จำแนกตามเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ UniNet USONet เน็ตประชารัฐ
1 1034710242 บ้านนาส่วง เดชอุดม
2 1034710243 บ้านเสาเล้า เดชอุดม
3 1034710244 บ้านหนองบัว เดชอุดม
4 1034710245 บ้านกระเบื้อง เดชอุดม
5 1034710246 บ้านม่วงโนนกระแต เดชอุดม
6 1034710247 บ้านนาห้วยแคน เดชอุดม
7 1034710248 บ้านโนนค้อ เดชอุดม
8 1034710249 บ้านป่าหวาย เดชอุดม
9 1034710250 บ้านป่าโมง เดชอุดม
10 1034710251 บ้านนาเจริญ เดชอุดม
11 1034710252 บ้านนากระแซง เดชอุดม
12 1034710253 พิชัยศึกษา เดชอุดม
13 1034710254 บ้านโชคชัย เดชอุดม
14 1034710255 บ้านหนองบัวแดง เดชอุดม
15 1034710256 บ้านโนนจิก เดชอุดม
16 1034710257 บ้านห่องเตย เดชอุดม
17 1034710258 บ้านห่องคำ เดชอุดม
18 1034710259 บ้านโนนสวาง เดชอุดม
19 1034710260 บ้านหนองเงินฮ้อย เดชอุดม
20 1034710261 บ้านเตย เดชอุดม
21 1034710262 บ้านดอนกลาง เดชอุดม
22 1034710263 บ้านหนองไฮ เดชอุดม
23 1034710264 บ้านหนองแต้ เดชอุดม
24 1034710265 บ้านหม้อทอง เดชอุดม
25 1034710266 บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
26 1034710267 บ้านวารีอุดม เดชอุดม
27 1034710268 บ้านโพธิ์สง่า เดชอุดม
28 1034710269 บ้านโนนหลี่ เดชอุดม
29 1034710270 บ้านม่วงนาดี เดชอุดม
30 1034710271 บ้านโนนสนาม เดชอุดม
31 1034710272 บ้านท่าหลวงนาคำ เดชอุดม
32 1034710273 สมสะอาดสวนฝ้าย เดชอุดม
33 1034710274 บ้านหนองบัวหลวง เดชอุดม
34 1034710275 บ้านบัวงาม เดชอุดม
35 1034710276 บ้านหนองสนม เดชอุดม
36 1034710277 ประชานุเคราะห์ศึกษา เดชอุดม
37 1034710278 บ้านนาเลิง เดชอุดม
38 1034710279 บ้านบัวทอง เดชอุดม
39 1034710280 บ้านราษฎร์สามัคคี เดชอุดม
40 1034710281 บ้านโนนแฝก เดชอุดม
41 1034710282 บ้านกลาง เดชอุดม
42 1034710283 บ้านหมากมาย เดชอุดม
43 1034710284 บ้านเม็กใหญ่ เดชอุดม
44 1034710285 ดำรงสินสงเคราะห์ เดชอุดม
45 1034710286 บ้านป่าตาว เดชอุดม
46 1034710287 บ้านบัวเทียม เดชอุดม
47 1034710288 บ้านโนนสวรรค์ เดชอุดม
48 1034710289 บ้านคำครั่ง เดชอุดม
49 1034710290 บ้านสุขสมบูรณ์ เดชอุดม
50 1034710291 บ้านนาสมบูรณ์ เดชอุดม
51 1034710292 บ้านนาทุ่ง เดชอุดม
52 1034710293 บ้านอุดมสุข เดชอุดม
53 1034710294 บ้านดอนม่วย เดชอุดม
54 1034710295 บ้านนานวล เดชอุดม
55 1034710296 บ้านกุดประทาย เดชอุดม
56 1034710297 บ้านโนนสว่าง เดชอุดม
57 1034710298 บ้านโนนกอย เดชอุดม
58 1034710299 บ้านโนนขาม เดชอุดม
59 1034710300 บ้านแสนสุข เดชอุดม
60 1034710301 บ้านหนองคู เดชอุดม
61 1034710302 บ้านนาประดู่ เดชอุดม
62 1034710303 บ้านนาอุดม เดชอุดม
63 1034710304 บ้านคำนาแซง เดชอุดม
64 1034710305 บ้านหนองแสง เดชอุดม
65 1034710306 เมืองเดช เดชอุดม
66 1034710307 เวตวันวิทยา เดชอุดม
67 1034710308 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม เดชอุดม
68 1034710309 บ้านแขมเจริญ เดชอุดม
69 1034710310 ประชาสามัคคี เดชอุดม
70 1034710311 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ เดชอุดม
71 1034710312 ชุมชนบ้านหนองยาว เดชอุดม
72 1034710313 ดำรงสินอุทิศ เดชอุดม
73 1034710314 บ้านหนองสำราญ เดชอุดม
74 1034710315 บ้านสมสะอาด เดชอุดม
75 1034710316 บ้านแก้ง เดชอุดม
76 1034710317 บ้านไฮตาก เดชอุดม
77 1034710318 บ้านประหูต เดชอุดม
78 1034710319 บ้านห้วยสำราญ เดชอุดม
79 1034710320 บ้านนาแก เดชอุดม
80 1034710321 บ้านยาง เดชอุดม
81 1034710322 บ้านโนนสมบูรณ์ เดชอุดม
82 1034710323 บ้านสวนสวรรค์ เดชอุดม
83 1034710324 อุดมสามัคคี เดชอุดม
84 1034710325 บ้านโนนแคน เดชอุดม
85 1034710326 บ้านโนนกาเร็น เดชอุดม
86 1034710327 บ้านโพธิ์ไทร เดชอุดม
87 1034710328 บ้านคำสำราญ เดชอุดม
88 1034710329 บ้านโนนแก้ง เดชอุดม
89 1034710330 บ้านสองคอน เดชอุดม
90 1034710331 บ้านโพนดวน เดชอุดม
91 1034710332 บ้านทุ่งเทิง เดชอุดม
92 1034710333 บ้านโนน เดชอุดม
93 1034710334 บ้านบัวเจริญ เดชอุดม
94 1034710335 บ้านสว่างโนนทอง เดชอุดม
95 1034710451 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) นาจะหลวย
96 1034710452 บ้านแก้งขี้เหล็ก นาจะหลวย
97 1034710453 บ้านโคกน้อย นาจะหลวย
98 1034710454 บ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย
99 1034710455 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ นาจะหลวย
100 1034710456 ผอบ ณ นคร 2 นาจะหลวย
101 1034710457 สมเด็จพระราชชนนี นาจะหลวย
102 1034710458 ชุมชนบ้านโนนแดง นาจะหลวย
103 1034710459 บ้านคำบอน นาจะหลวย
104 1034710460 บ้านดงขวางคำโทน นาจะหลวย
105 1034710461 บ้านดอนยาว นาจะหลวย
106 1034710462 บ้านท่าก่อ นาจะหลวย
107 1034710463 บ้านทุ่งเพียง นาจะหลวย
108 1034710464 บ้านป่าพอก นาจะหลวย
109 1034710465 บ้านบุ่งคำ นาจะหลวย
110 1034710466 บ้านแก้งขอ นาจะหลวย
111 1034710467 บ้านคุ้มแสนชะนี นาจะหลวย
112 1034710468 บ้านคำอุดม นาจะหลวย
113 1034710469 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) นาจะหลวย
114 1034710470 บ้านโนนว่าน นาจะหลวย
115 1034710471 บ้านม่วง นาจะหลวย
116 1034710472 บ้านฝั่งเพ นาจะหลวย
117 1034710473 บ้านกวางดีด นาจะหลวย
118 1034710474 บ้านโคกเทียม นาจะหลวย
119 1034710475 บ้านตบหู นาจะหลวย
120 1034710476 บ้านโนนคูณแสนสุข นาจะหลวย
121 1034710477 บ้านโนนบก นาจะหลวย
122 1034710478 บ้านป่าก้าว นาจะหลวย
123 1034710479 บ้านโสกแสง นาจะหลวย
124 1034710480 บ้านคำม่วง นาจะหลวย
125 1034710481 บ้านดอนชัยชนะ นาจะหลวย
126 1034710482 บ้านทับไฮ นาจะหลวย
127 1034710483 บ้านโนนสว่าง นาจะหลวย
128 1034710484 บ้านป่าไร่ นาจะหลวย
129 1034710485 บ้านโพนแอวขัน นาจะหลวย
130 1034710486 ชุมชนบ้านปลาขาว น้ำยืน
131 1034710487 บ้านหนองคู น้ำยืน
132 1034710488 โนนสูงโนนโฮมวิทยา น้ำยืน
133 1034710489 บ้านคำกลาง น้ำยืน
134 1034710490 บ้านเก่าขาม น้ำยืน
135 1034710491 บ้านยางกลาง น้ำยืน
136 1034710492 บ้านหนองทัพ น้ำยืน
137 1034710493 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา น้ำยืน
138 1034710494 บ้านหนองขอน น้ำยืน
139 1034710495 บ้านแข้ด่อน น้ำยืน
140 1034710496 ตชด.บ้านค้อ น้ำยืน
141 1034710497 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) น้ำยืน
142 1034710498 บ้านกุดเชียงมุน น้ำยืน
143 1034710499 บ้านจันลา น้ำยืน
144 1034710500 บ้านแปดอุ้ม น้ำยืน
145 1034710501 น้ำยืน น้ำยืน
146 1034710502 บ้านนาสามัคคี น้ำยืน
147 1034710503 บ้านซำหวาย น้ำยืน
148 1034710504 เจริญศึกษา น้ำยืน
149 1034710505 บ้านตายอย น้ำยืน
150 1034710506 บ้านโพนทอง น้ำยืน
151 1034710507 บ้านห้วยแก้ว น้ำยืน
152 1034710508 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ น้ำยืน
153 1034710509 บ้านแก้งโตน น้ำยืน
154 1034710510 ชุมชนบ้านบุเปือย น้ำยืน
155 1034710511 บ้านเปือย น้ำยืน
156 1034710512 บ้านยางใหญ่ น้ำยืน
157 1034710513 บ้านโนนสวาง น้ำยืน
158 1034710514 บ้านดงกระชู น้ำยืน
159 1034710515 หนองโพดวิทยา น้ำยืน
160 1034710517 บ้านโซง น้ำยืน
161 1034710518 บ้านดวน น้ำยืน
162 1034710519 บ้านค้อ น้ำยืน
163 1034710520 บ้านตาโม น้ำยืน
164 1034710521 บ้านหนองเทา น้ำยืน
165 1034710522 บ้านห้วยข่า บุณฑริก
166 1034710523 บ้านหนองเม็ก บุณฑริก
167 1034710524 บ้านหนองแปก บุณฑริก
168 1034710525 บ้านหนองแปน บุณฑริก
169 1034710526 บ้านสร้างหอม บุณฑริก
170 1034710527 บ้านคำบาก บุณฑริก
171 1034710528 บ้านแก้งสมบูรณ์ บุณฑริก
172 1034710529 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ บุณฑริก
173 1034710530 บ้านหาดทรายคูณ บุณฑริก
174 1034710531 บ้านโนนกาหลงน้อย บุณฑริก
175 1034710533 บ้านดอนโจด บุณฑริก
176 1034710534 บ้านนาแคน บุณฑริก
177 1034710535 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 บุณฑริก
178 1034710536 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ บุณฑริก
179 1034710537 บ้านนาโดม บุณฑริก
180 1034710538 บ้านอุดมชาติ บุณฑริก
181 1034710539 บ้านโนนหุ่ง บุณฑริก
182 1034710540 บ้านดงเมย บุณฑริก
183 1034710542 บ้านคอแลน บุณฑริก
184 1034710543 บ้านขอนแป้น บุณฑริก
185 1034710544 บ้านหนองกบ บุณฑริก
186 1034710545 บ้านป่าแขมหนองเรือ บุณฑริก
187 1034710546 บ้านห้วยทราย บุณฑริก
188 1034710547 บ้านแก้งยาง บุณฑริก
189 1034710548 อนุบาลบุณฑริก บุณฑริก
190 1034710549 บ้านหัวแข้ บุณฑริก
191 1034710550 บ้านห้วยปอ บุณฑริก
192 1034710551 บ้านป่าสน บุณฑริก
193 1034710552 บ้านแก้งสว่าง บุณฑริก
194 1034710553 บ้านโนนสวรรค์ บุณฑริก
195 1034710554 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว บุณฑริก
196 1034710555 บ้านโนนค้อ บุณฑริก
197 1034710556 บ้านโนนสว่าง บุณฑริก
198 1034710557 บ้านโนนหมากเดือย บุณฑริก
199 1034710558 บ้านหนองยู บุณฑริก
200 1034710559 บ้านหนองม่วง บุณฑริก
201 1034710560 บ้านสมพรรัตน์ บุณฑริก
202 1034710561 บ้านโนนจิก บุณฑริก
203 1034710562 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ บุณฑริก
204 1034710563 บ้านโนนเขืองจงเจริญ บุณฑริก
205 1034710564 บ้านแมด บุณฑริก
206 1034710565 บ้านโนนสำราญ บุณฑริก
207 1034710566 บ้านหนองบัว บุณฑริก
208 1034710567 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา บุณฑริก
209 1034710568 บ้านบก บุณฑริก
210 1034710569 บ้านโนนน้อย บุณฑริก
211 1034710570 บ้านโนนสูง บุณฑริก
212 1034710571 บ้านป่าเตี้ย บุณฑริก
213 1034710572 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ บุณฑริก
214 1034710573 บ้านเก่ากลาง บุณฑริก
215 1034710986 บ้านโคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม
216 1034710987 บ้านหนองสนมพะลาน ทุ่งศรีอุดม
217 1034710988 บ้านคำกลางวังม่วง ทุ่งศรีอุดม
218 1034710989 บ้านนาห่อม ทุ่งศรีอุดม
219 1034710990 บ้านโนนจานหนองสีขา ทุ่งศรีอุดม
220 1034710991 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า ทุ่งศรีอุดม
221 1034710992 บ้านหนองบัวอารี ทุ่งศรีอุดม
222 1034710993 บ้านซำงู ทุ่งศรีอุดม
223 1034710994 บ้านกุดเรือ ทุ่งศรีอุดม
224 1034710995 บ้านทุ่งช้าง ทุ่งศรีอุดม
225 1034710996 นาเกษมเจริญวิทยา ทุ่งศรีอุดม
226 1034710997 บ้านโนนใหญ่ ทุ่งศรีอุดม
227 1034710998 บ้านหนองถาวร ทุ่งศรีอุดม
228 1034710999 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว ทุ่งศรีอุดม
229 1034711000 บ้านหนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม
230 1034711001 บ้านทองสวัสดิ์ ทุ่งศรีอุดม
231 1034711002 บ้านโนนรังหนองบัวดง ทุ่งศรีอุดม
232 1034711003 บ้านเบญจ์โนนดู่ ทุ่งศรีอุดม
233 1034711004 บ้านห่องปอ ทุ่งศรีอุดม
234 1034711005 บ้านหนองขี้เห็น ทุ่งศรีอุดม
235 1034711075 อนุบาลน้ำขุ่น น้ำขุ่น
236 1034711076 บ้านซำสะกวยน้อย น้ำขุ่น
237 1034711077 บ้านตาเกาตาโกย น้ำขุ่น
238 1034711078 บ้านตาโอง น้ำขุ่น
239 1034711079 บ้านโนนสวรรค์ น้ำขุ่น
240 1034711080 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) น้ำขุ่น
241 1034711081 บ้านแสนถาวร น้ำขุ่น
242 1034711082 บ้านห้วยยาง น้ำขุ่น
243 1034711083 บ้านหนองดินดำ น้ำขุ่น
244 1034711084 บ้านหมากแหน่ง น้ำขุ่น
245 1034711085 บ้านโนนยาง น้ำขุ่น
246 1034711086 บ้านขี้เหล็ก น้ำขุ่น
247 1034711087 บ้านดอนโมกข์ น้ำขุ่น
248 1034711088 บ้านโนนสว่างวังเสือ น้ำขุ่น
249 1034711089 บ้านไพบูลย์ น้ำขุ่น
250 1034711090 บ้านห้วยเสลา น้ำขุ่น
251 1034711091 บ้านหนองดุม น้ำขุ่น
252 1034711092 บ้านหนองโด น้ำขุ่น
253 1034711093 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน น้ำขุ่น
254 1034711094 บ้านอิสานเศรษฐกิจ น้ำขุ่น
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ 76 42 3