กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

รายชื่อโรงเรียน จำแนกตามโครงการ

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน สะเต็ม ดีตำบล ประชารัฐ วิถีพุทธ DLTV DLIT
1 1034710242 บ้านนาส่วง
2562
2 1034710243 บ้านเสาเล้า
3 1034710244 บ้านหนองบัว
4 1034710245 บ้านกระเบื้อง
5 1034710246 บ้านม่วงโนนกระแต
6 1034710247 บ้านนาห้วยแคน
7 1034710248 บ้านโนนค้อ
2562
8 1034710249 บ้านป่าหวาย
9 1034710250 บ้านป่าโมง
2562
10 1034710251 บ้านนาเจริญ
2562
11 1034710252 บ้านนากระแซง
2562
12 1034710253 พิชัยศึกษา
13 1034710254 บ้านโชคชัย
14 1034710255 บ้านหนองบัวแดง
15 1034710256 บ้านโนนจิก
16 1034710257 บ้านห่องเตย
17 1034710258 บ้านห่องคำ
18 1034710259 บ้านโนนสวาง
19 1034710260 บ้านหนองเงินฮ้อย
20 1034710261 บ้านเตย
21 1034710262 บ้านดอนกลาง
22 1034710263 บ้านหนองไฮ
23 1034710264 บ้านหนองแต้
24 1034710265 บ้านหม้อทอง
25 1034710266 บ้านท่าโพธิ์ศรี
2562
26 1034710267 บ้านวารีอุดม
27 1034710268 บ้านโพธิ์สง่า
28 1034710269 บ้านโนนหลี่
29 1034710270 บ้านม่วงนาดี
30 1034710271 บ้านโนนสนาม
31 1034710272 บ้านท่าหลวงนาคำ
2562
32 1034710273 สมสะอาดสวนฝ้าย
33 1034710274 บ้านหนองบัวหลวง
34 1034710275 บ้านบัวงาม
35 1034710276 บ้านหนองสนม
2562
36 1034710277 ประชานุเคราะห์ศึกษา
37 1034710278 บ้านนาเลิง
38 1034710279 บ้านบัวทอง
39 1034710280 บ้านราษฎร์สามัคคี
40 1034710281 บ้านโนนแฝก
41 1034710282 บ้านกลาง
2562
42 1034710283 บ้านหมากมาย
43 1034710284 บ้านเม็กใหญ่
44 1034710285 ดำรงสินสงเคราะห์
45 1034710286 บ้านป่าตาว
46 1034710287 บ้านบัวเทียม
47 1034710288 บ้านโนนสวรรค์
48 1034710289 บ้านคำครั่ง
49 1034710290 บ้านสุขสมบูรณ์
50 1034710291 บ้านนาสมบูรณ์
51 1034710292 บ้านนาทุ่ง
52 1034710293 บ้านอุดมสุข
53 1034710294 บ้านดอนม่วย
54 1034710295 บ้านนานวล
2562
55 1034710296 บ้านกุดประทาย
56 1034710297 บ้านโนนสว่าง
57 1034710298 บ้านโนนกอย
58 1034710299 บ้านโนนขาม
2562
59 1034710300 บ้านแสนสุข
60 1034710301 บ้านหนองคู
61 1034710302 บ้านนาประดู่
62 1034710303 บ้านนาอุดม
63 1034710304 บ้านคำนาแซง
64 1034710305 บ้านหนองแสง
65 1034710306 เมืองเดช
66 1034710307 เวตวันวิทยา
67 1034710308 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
68 1034710309 บ้านแขมเจริญ
2562
69 1034710310 ประชาสามัคคี
70 1034710311 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
71 1034710312 ชุมชนบ้านหนองยาว
2562
72 1034710313 ดำรงสินอุทิศ
73 1034710314 บ้านหนองสำราญ
74 1034710315 บ้านสมสะอาด
75 1034710316 บ้านแก้ง
2562
76 1034710317 บ้านไฮตาก
77 1034710318 บ้านประหูต
78 1034710319 บ้านห้วยสำราญ
79 1034710320 บ้านนาแก
80 1034710321 บ้านยาง
81 1034710322 บ้านโนนสมบูรณ์
2562
82 1034710323 บ้านสวนสวรรค์
83 1034710324 อุดมสามัคคี
84 1034710325 บ้านโนนแคน
85 1034710326 บ้านโนนกาเร็น
86 1034710327 บ้านโพธิ์ไทร
87 1034710328 บ้านคำสำราญ
88 1034710329 บ้านโนนแก้ง
89 1034710330 บ้านสองคอน
90 1034710331 บ้านโพนดวน
2562
91 1034710332 บ้านทุ่งเทิง
2562
92 1034710333 บ้านโนน
93 1034710334 บ้านบัวเจริญ
94 1034710335 บ้านสว่างโนนทอง
95 1034710451 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
2562
96 1034710452 บ้านแก้งขี้เหล็ก
97 1034710453 บ้านโคกน้อย
98 1034710454 บ้านโคกใหญ่
99 1034710455 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
100 1034710456 ผอบ ณ นคร 2
101 1034710457 สมเด็จพระราชชนนี
102 1034710458 ชุมชนบ้านโนนแดง
2562
103 1034710459 บ้านคำบอน
104 1034710460 บ้านดงขวางคำโทน
105 1034710461 บ้านดอนยาว
106 1034710462 บ้านท่าก่อ
107 1034710463 บ้านทุ่งเพียง
2562
108 1034710464 บ้านป่าพอก
109 1034710465 บ้านบุ่งคำ
2562
110 1034710466 บ้านแก้งขอ
111 1034710467 บ้านคุ้มแสนชะนี
112 1034710468 บ้านคำอุดม
113 1034710469 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
114 1034710470 บ้านโนนว่าน
115 1034710471 บ้านม่วง
116 1034710472 บ้านฝั่งเพ
117 1034710473 บ้านกวางดีด
118 1034710474 บ้านโคกเทียม
2562
119 1034710475 บ้านตบหู
2562
120 1034710476 บ้านโนนคูณแสนสุข
121 1034710477 บ้านโนนบก
122 1034710478 บ้านป่าก้าว
123 1034710479 บ้านโสกแสง
124 1034710480 บ้านคำม่วง
125 1034710481 บ้านดอนชัยชนะ
126 1034710482 บ้านทับไฮ
127 1034710483 บ้านโนนสว่าง
128 1034710484 บ้านป่าไร่
129 1034710485 บ้านโพนแอวขัน
130 1034710486 ชุมชนบ้านปลาขาว
2562
131 1034710487 บ้านหนองคู
132 1034710488 โนนสูงโนนโฮมวิทยา
133 1034710489 บ้านคำกลาง
134 1034710490 บ้านเก่าขาม
2562
135 1034710491 บ้านยางกลาง
136 1034710492 บ้านหนองทัพ
137 1034710493 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
138 1034710494 บ้านหนองขอน
139 1034710495 บ้านแข้ด่อน
140 1034710496 ตชด.บ้านค้อ
141 1034710497 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
142 1034710498 บ้านกุดเชียงมุน
143 1034710499 บ้านจันลา
2562
144 1034710500 บ้านแปดอุ้ม
145 1034710501 น้ำยืน
2562
146 1034710502 บ้านนาสามัคคี
147 1034710503 บ้านซำหวาย
148 1034710504 เจริญศึกษา
149 1034710505 บ้านตายอย
150 1034710506 บ้านโพนทอง
151 1034710507 บ้านห้วยแก้ว
152 1034710508 ตชด.เกษตรสมบูรณ์
153 1034710509 บ้านแก้งโตน
154 1034710510 ชุมชนบ้านบุเปือย
2562
155 1034710511 บ้านเปือย
156 1034710512 บ้านยางใหญ่
2562
157 1034710513 บ้านโนนสวาง
158 1034710514 บ้านดงกระชู
159 1034710515 หนองโพดวิทยา
160 1034710517 บ้านโซง
161 1034710518 บ้านดวน
162 1034710519 บ้านค้อ
2562
163 1034710520 บ้านตาโม
164 1034710521 บ้านหนองเทา
165 1034710522 บ้านห้วยข่า
166 1034710523 บ้านหนองเม็ก
2562
167 1034710524 บ้านหนองแปก
168 1034710525 บ้านหนองแปน
169 1034710526 บ้านสร้างหอม
170 1034710527 บ้านคำบาก
171 1034710528 บ้านแก้งสมบูรณ์
172 1034710529 ชุมชนบ้านนาโพธิ์
2562
173 1034710530 บ้านหาดทรายคูณ
2562
174 1034710531 บ้านโนนกาหลงน้อย
175 1034710533 บ้านดอนโจด
176 1034710534 บ้านนาแคน
177 1034710535 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
2562
178 1034710536 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ
179 1034710537 บ้านนาโดม
180 1034710538 บ้านอุดมชาติ
181 1034710539 บ้านโนนหุ่ง
182 1034710540 บ้านดงเมย
183 1034710542 บ้านคอแลน
184 1034710543 บ้านขอนแป้น
185 1034710544 บ้านหนองกบ
186 1034710545 บ้านป่าแขมหนองเรือ
2562
187 1034710546 บ้านห้วยทราย
188 1034710547 บ้านแก้งยาง
189 1034710548 อนุบาลบุณฑริก
190 1034710549 บ้านหัวแข้
191 1034710550 บ้านห้วยปอ
192 1034710551 บ้านป่าสน
193 1034710552 บ้านแก้งสว่าง
194 1034710553 บ้านโนนสวรรค์
195 1034710554 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
196 1034710555 บ้านโนนค้อ
197 1034710556 บ้านโนนสว่าง
198 1034710557 บ้านโนนหมากเดือย
199 1034710558 บ้านหนองยู
200 1034710559 บ้านหนองม่วง
201 1034710560 บ้านสมพรรัตน์
202 1034710561 บ้านโนนจิก
203 1034710562 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
2562
204 1034710563 บ้านโนนเขืองจงเจริญ
205 1034710564 บ้านแมด
206 1034710565 บ้านโนนสำราญ
207 1034710566 บ้านหนองบัว
208 1034710567 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
2562
209 1034710568 บ้านบก
210 1034710569 บ้านโนนน้อย
211 1034710570 บ้านโนนสูง
212 1034710571 บ้านป่าเตี้ย
213 1034710572 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
214 1034710573 บ้านเก่ากลาง
215 1034710986 บ้านโคกชำแระ
2562
216 1034710987 บ้านหนองสนมพะลาน
217 1034710988 บ้านคำกลางวังม่วง
218 1034710989 บ้านนาห่อม
2562
219 1034710990 บ้านโนนจานหนองสีขา
220 1034710991 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
221 1034710992 บ้านหนองบัวอารี
222 1034710993 บ้านซำงู
223 1034710994 บ้านกุดเรือ
2562
224 1034710995 บ้านทุ่งช้าง
225 1034710996 นาเกษมเจริญวิทยา
2562
226 1034710997 บ้านโนนใหญ่
227 1034710998 บ้านหนองถาวร
228 1034710999 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
229 1034711000 บ้านหนองอ้ม
2562
230 1034711001 บ้านทองสวัสดิ์
231 1034711002 บ้านโนนรังหนองบัวดง
232 1034711003 บ้านเบญจ์โนนดู่
233 1034711004 บ้านห่องปอ
234 1034711005 บ้านหนองขี้เห็น
235 1034711075 อนุบาลน้ำขุ่น
236 1034711076 บ้านซำสะกวยน้อย
2562
237 1034711077 บ้านตาเกาตาโกย
238 1034711078 บ้านตาโอง
239 1034711079 บ้านโนนสวรรค์
240 1034711080 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
2562
241 1034711081 บ้านแสนถาวร
242 1034711082 บ้านห้วยยาง
243 1034711083 บ้านหนองดินดำ
244 1034711084 บ้านหมากแหน่ง
245 1034711085 บ้านโนนยาง
246 1034711086 บ้านขี้เหล็ก
2562
247 1034711087 บ้านดอนโมกข์
248 1034711088 บ้านโนนสว่างวังเสือ
2562
249 1034711089 บ้านไพบูลย์
250 1034711090 บ้านห้วยเสลา
251 1034711091 บ้านหนองดุม
252 1034711092 บ้านหนองโด
253 1034711093 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน
254 1034711094 บ้านอิสานเศรษฐกิจ
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 52 46 35 243 109 137