กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2562
จำแนกตามขนาดเล็ก / กลาง / ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ

ประเภท จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
1 ขนาดเล็ก (นร. 0 - 120 คน) 115
45.28% Complete
45.28%
2 ขนาดกลาง (นร. 121 - 600 คน) 133
52.36% Complete
52.36%
3 ขนาดใหญ่ (นร. 601 - 1,500 คน) 5
1.97% Complete
1.97%
4 ขนาดใหญ่พิเศษ (นร. มากกว่า 1,500 คน) 1
0.39% Complete
0.39%
รวมทั้งสิ้น 254
100% Complete
100%จำแนกตามขนาด 7 ขนาด

ประเภท จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
1 ขนาดที่ 1 (นร. 0 - 120 คน) 115
45.28% Complete
45.28%
(ไม่มีนักเรียน) 0
0.00% Complete
0.00%
(นร. 1 - 21 คน) 4
1.57% Complete
1.57%
(นร. 21 - 40 คน) 15
5.91% Complete
5.91%
(นร. 40 - 60 คน) 32
12.60% Complete
12.60%
(นร. 61 - 80 คน) 25
9.84% Complete
9.84%
(นร. 81 - 100 คน) 23
9.06% Complete
9.06%
(นร. 101 - 120 คน) 16
6.30% Complete
6.30%
2 ขนาดที่ 2 (นร. 121 - 200 คน) 59
23.23% Complete
23.23%
3 ขนาดที่ 3 (นร. 201 - 300 คน) 45
17.72% Complete
17.72%
4 ขนาดที่ 4 (นร. 301 - 499 คน) 28
11.02% Complete
11.02%
5 ขนาดที่ 5 (นร. 500 - 1,499 คน) 6
2.36% Complete
2.36%
6 ขนาดที่ 6 (นร. 1,500 - 2499 คน) 1
0.39% Complete
0.39%
7 ขนาดที่ 7 (นร. ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป) 0
0.00% Complete
0.00%
รวมทั้งสิ้น 254
100.00% Complete
100.00%