กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อ.1 อนุบาล 1 94 101 195 19
อ.2 อนุบาล 2 1,769 1,672 3,441 226
อ.3 อนุบาล 3 2,089 2,059 4,148 261
รวมก่อนประถมศึกษา 3,952 3,832 7,784 506
ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 2,571 2,368 4,939 300
ป.2 ประถมศึกษาปีที่ 2 2,653 2,450 5,103 301
ป.3 ประถมศึกษาปีที่ 3 2,561 2,414 4,975 291
ป.4 ประถมศึกษาปีที่ 4 2,544 2,419 4,963 295
ป.5 ประถมศึกษาปีที่ 5 2,559 2,453 5,012 294
ป.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 2,616 2,458 5,074 292
รวมประถมศึกษา 15,504 14,562 30,066 1,773
ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,250 1,053 2,303 104
ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,176 1,093 2,269 105
ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,227 1,114 2,341 110
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3,653 3,260 6,913 319
ม.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 16 30 1
ม.5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 22 22 44 2
ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 17 31 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 50 55 105 4
รวมทั้งสิ้น 23,159 21,709 44,868 2,602


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562