กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กม.

จำแนกตามวิธีการเดินทาง ระดับชั้น ปีการศึกษา 2562

รายการ
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
รวม
ทั้งสิ้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
เดินเท้า
ชาย
หญิง
รวม
1
4
5
49
43
92
40
55
95
90
102
192
33
22
55
44
34
78
57
49
106
31
33
64
36
54
90
43
43
86
244
235
479
33
35
68
48
32
80
37
35
72

1
1
1
4
5119
107
226
453
444
897
โดยใช้พาหนะเสียค่าโดยสาร
ชาย
หญิง
รวม
11
10
21
203
184
387
285
266
551
499
460
959
298
331
629
328
309
637
312
306
618
212
231
443
234
213
447
216
186
402
1,600
1,576
3,176
97
61
158
67
72
139
76
59
135
8
7
15
6
4
10
4
4
8
258
207
465
2,357
2,243
4,600
โดยใช้พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
ชาย
หญิง
รวม
3
5
8
48
43
91
70
57
127
121
105
226
106
77
183
158
142
300
195
145
340
180
163
343
182
182
364
233
253
486
1,054
962
2,016
103
106
209
90
90
180
142
118
260
3
1
4
3
8
11
7
4
11
348
327
675
1,523
1,394
2,917
จักรยานยืมเรียน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
02
1
3
2
1
31
1
2

3
3

1
4
5
3
5
8
 รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
15
19
34
300
270
570
395
378
773
710
667
1,377
437
430
867
530
485
1,015
564
500
1,064
423
427
850
452
449
901
494
483
977
2,900
2,774
5,674
233
202
435
206
195
401
255
215
470
11
9
20
10
16
26
11
8
19
726
645
1,371
4,336
4,086
8,422


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562