กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท ระดับชั้น ปีการศึกษา 2562

ประเภทการด้อยโอกาส
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
รวม
ทั้งสิ้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ถูกบังคับให้ขายแรงงาน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0
เด็กถูกทอดทิ้ง
ชาย
หญิง
รวม1
1
0
1
1

1
10
1
1


1

1

1
0
1
1
2
3
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0
เด็กเร่ร่อน
ชาย
หญิง
รวม
1
10
1
1

1
1
1
1

0
2
2


0
0
0
0
3
3
ผลกระทบจากเอดส์
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0
ชนกลุ่มน้อย
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

1
10
1
1
0
1
1
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
ชาย
หญิง
รวม2
1
3

3
3
2
4
6


1

1

1
0
1


0
0
0
3
4
7
เด็กยากจน
ชาย
หญิง
รวม
42
40
82
1,248
1,144
2,392
1,515
1,469
2,984
2,805
2,653
5,458
1,876
1,722
3,598
2,108
1,930
4,038
2,098
1,965
4,063
2,065
1,955
4,020
2,154
2,001
4,155
2,178
2,000
4,178
12,479
11,573
24,052
1,023
900
1,923
1,009
927
1,936
1,060
953
2,013
13
15
28
20
20
40
14
16
30
3,139
2,831
5,970
18,423
17,057
35,480
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ชาย
หญิง
รวม
1
10
1
11

1
1
0
1


0
0
0
1
1
2
อื่น ๆ
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0
กำพร้า
ชาย
หญิง
รวม3
5
8
2
4
6
5
9
14
5
6
11
6
1
7
3
1
4
4
3
7
3
4
7
4
4
8
25
19
44
4
1
5
6
1
7
2
3
5

12
5
17
42
33
75
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0
1
1

1
1

2
21

1
1
4
5


0
0
0
1
4
5
 รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
42
40
82
1,253
1,152
2,405
1,517
1,477
2,994
2,812
2,669
5,481
1,881
1,730
3,611
2,115
1,932
4,047
2,102
1,968
4,070
2,069
1,960
4,029
2,157
2,005
4,162
2,183
2,004
4,187
12,507
11,599
24,106
1,027
902
1,929
1,015
928
1,943
1,063
956
2,019
13
15
28
20
20
40
14
16
30
3,152
2,837
5,989
18,471
17,105
35,576


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562