กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

รายการ
จังหวัดเดิม สพทเดิม
จังหวัดเดิม ต่างสพท
ต่างจังหวัด
กทม.
จังหวัดเดิม ต่างสังกัด
ต่างจังหวัด ต่างสังกัด
รวม
ทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
โรงเรียนเดิม


0
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.


0
โรงเรียนสังกัดเอกชน


0
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ


0
กศน.


0
อื่น ๆ


0
โรงเรียนอื่น สังกัด อบจ.


0
 รวมทั้งสิ้น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562