กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

สรุปข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2562

ประเภท
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
รวม
ทั้งสิ้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
นักเรียนต้นปี
การศึกษา
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0
ย้ายมาเรียน
ระหว่างปี
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0
ย้ายไปเรียน
รร.อื่นระหว่างปี
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0
ออกกลางคัน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0
จำหน่าย/ตาย
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0
นักเรียน
วันสินปีการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


0
0
0
0
0
0


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562