กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2562

ประเภท
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
รวม
ทั้งสิ้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ไทย
ชาย
หญิง
รวม
93
101
194
1,763
1,669
3,432
2,082
2,055
4,137
3,938
3,825
7,763
2,562
2,355
4,917
2,638
2,438
5,076
2,552
2,407
4,959
2,534
2,406
4,940
2,545
2,445
4,990
2,611
2,450
5,061
15,442
14,501
29,943
1,248
1,050
2,298
1,176
1,089
2,265
1,224
1,111
2,335
14
16
30
22
22
44
14
17
31
3,698
3,305
7,003
23,078
21,631
44,709
กัมพูชา
ชาย
หญิง
รวม
1

1
1
1
2
3
1
4
5
2
7
2
6
8
9
4
13
2
1
3
3
4
7
6
3
9
1
3
4
23
21
44
1

1

1
1
1

1

2
1
3
30
24
54
เกาหลีใต้
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0

1
11
1


0
2
2


0
0
0
0
2
2
ญี่ปุ่น
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
พม่า
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


1

1

1
0
1


0
0
0
1
0
1
มาเลเซีย
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0
1
1
0
1
1


0
0
0
0
1
1
ลาว
ชาย
หญิง
รวม3
2
5
2
3
5
5
5
10
6
4
10
5
6
11
3
4
7
7
7
14
8
5
13
4
5
9
33
31
64
1
3
4

2
2
1
3
4

2
8
10
40
44
84
อินเดีย
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0
1

11
0
1


0
0
0
1
0
1
ไม่ปรากฎสัญชาติ
ชาย
หญิง
รวม2

2
2

2
4
0
4

1
1
1
1
2

1
1

1
1


1
4
5


1

1

1
0
1
6
4
10
อื่น ๆ
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0

1
13
1
4

3
2
5


0
0
0
3
2
5
 รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
94
101
195
1,769
1,672
3,441
2,089
2,059
4,148
3,952
3,832
7,784
2,571
2,368
4,939
2,653
2,450
5,103
2,561
2,414
4,975
2,544
2,419
4,963
2,559
2,453
5,012
2,616
2,458
5,074
15,504
14,562
30,066
1,250
1,053
2,303
1,176
1,093
2,269
1,227
1,114
2,341
14
16
30
22
22
44
14
17
31
3,703
3,315
7,018
23,159
21,709
44,868


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562