กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ปีการศึกษา 2562

ประเภท
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
รวม
ทั้งสิ้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
พุทธ
ชาย
หญิง
รวม
94
101
195
1,764
1,668
3,432
2,089
2,053
4,142
3,947
3,822
7,769
2,564
2,362
4,926
2,648
2,443
5,091
2,556
2,403
4,959
2,536
2,409
4,945
2,543
2,448
4,991
2,603
2,447
5,050
15,450
14,512
29,962
1,245
1,046
2,291
1,173
1,091
2,264
1,225
1,112
2,337
14
16
30
22
22
44
14
17
31
3,693
3,304
6,997
23,090
21,638
44,728
อิสลาม
ชาย
หญิง
รวม2
2
4

5
5
2
7
9
4
3
7
2
6
8
5
3
8
3
6
9
4
1
5
10
7
17
28
26
54
3
6
9
2
2
4
5
8
13
35
41
76
คริสต์
ชาย
หญิง
รวม3
2
5

1
1
3
3
6
2
2
4
2
1
3

7
7
4
3
7
12
4
16
3
4
7
23
21
44
2
1
3
1

1
2
2
4

5
3
8
31
27
58
ซิกส์
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0

1

1


1
0
1


0
0
0
1
0
1
พราหมณ์/ฮินดู
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0
1

11
0
1


0
0
0
1
0
1
อื่น ๆ
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0

1
1
1

1

1
1

1
1


1
3
4


0
0
0
1
3
4
 รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
94
101
195
1,769
1,672
3,441
2,089
2,059
4,148
3,952
3,832
7,784
2,571
2,368
4,939
2,653
2,450
5,103
2,561
2,414
4,975
2,544
2,419
4,963
2,559
2,453
5,012
2,616
2,458
5,074
15,504
14,562
30,066
1,250
1,053
2,303
1,176
1,093
2,269
1,227
1,114
2,341
14
16
30
22
22
44
14
17
31
3,703
3,315
7,018
23,159
21,709
44,868


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562