กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ไม่มี นร. 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
1 1034710285  ดำรงสินสงเคราะห์ เดชอุดม 30
2 1034710287  บ้านบัวเทียม เดชอุดม 69
3 1034710290  บ้านสุขสมบูรณ์ เดชอุดม 56
4 1034710293  บ้านอุดมสุข เดชอุดม 58
5 1034710294  บ้านดอนม่วย เดชอุดม 13
6 1034710298  บ้านโนนกอย เดชอุดม 58
7 1034710301  บ้านหนองคู เดชอุดม 65
8 1034710303  บ้านนาอุดม เดชอุดม 94
9 1034710304  บ้านคำนาแซง เดชอุดม 117
10 1034710319  บ้านห้วยสำราญ เดชอุดม 53
11 1034710302  บ้านนาประดู่ เดชอุดม 35
12 1034710291  บ้านนาสมบูรณ์ เดชอุดม 50
13 1034710286  บ้านป่าตาว เดชอุดม 35
14 1034710327  บ้านโพธิ์ไทร เดชอุดม 73
15 1034710328  บ้านคำสำราญ เดชอุดม 104
16 1034710329  บ้านโนนแก้ง เดชอุดม 61
17 1034710330  บ้านสองคอน เดชอุดม 64
18 1034710267  บ้านวารีอุดม เดชอุดม 18
19 1034710269  บ้านโนนหลี่ เดชอุดม 59
20 1034710333  บ้านโนน เดชอุดม 102
21 1034710334  บ้านบัวเจริญ เดชอุดม 107
22 1034710265  บ้านหม้อทอง เดชอุดม 49
23 1034710262  บ้านดอนกลาง เดชอุดม 115
24 1034710263  บ้านหนองไฮ เดชอุดม 51
25 1034710253  พิชัยศึกษา เดชอุดม 90
26 1034710259  บ้านโนนสวาง เดชอุดม 41
27 1034710257  บ้านห่องเตย เดชอุดม 44
28 1034710258  บ้านห่องคำ เดชอุดม 72
29 1034710254  บ้านโชคชัย เดชอุดม 50
30 1034710255  บ้านหนองบัวแดง เดชอุดม 31
31 1034710245  บ้านกระเบื้อง เดชอุดม 46
32 1034710246  บ้านม่วงโนนกระแต เดชอุดม 100
33 1034710244  บ้านหนองบัว เดชอุดม 31
34 1034710323  บ้านสวนสวรรค์ เดชอุดม 90
35 1034710324  อุดมสามัคคี เดชอุดม 89
36 1034710320  บ้านนาแก เดชอุดม 105
37 1034710281  บ้านโนนแฝก เดชอุดม 45
38 1034710277  ประชานุเคราะห์ศึกษา เดชอุดม 100
39 1034710278  บ้านนาเลิง เดชอุดม 43
40 1034710279  บ้านบัวทอง เดชอุดม 35
41 1034710280  บ้านราษฎร์สามัคคี เดชอุดม 64
42 1034710249  บ้านป่าหวาย เดชอุดม 32
43 1034710311  นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ เดชอุดม 98
44 1034710297  บ้านโนนสว่าง เดชอุดม 53
45 1034710314  บ้านหนองสำราญ เดชอุดม 27
46 1034710274  บ้านหนองบัวหลวง เดชอุดม 19
47 1034710271  บ้านโนนสนาม เดชอุดม 20
48 1034710464  บ้านป่าพอก นาจะหลวย 48
49 1034710473  บ้านกวางดีด นาจะหลวย 70
50 1034710476  บ้านโนนคูณแสนสุข นาจะหลวย 59
51 1034710477  บ้านโนนบก นาจะหลวย 106
52 1034710470  บ้านโนนว่าน นาจะหลวย 101
53 1034710461  บ้านดอนยาว นาจะหลวย 116
54 1034710469  บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) นาจะหลวย 86
55 1034710471  บ้านม่วง นาจะหลวย 55
56 1034710467  บ้านคุ้มแสนชะนี นาจะหลวย 80
57 1034710466  บ้านแก้งขอ นาจะหลวย 25
58 1034710480  บ้านคำม่วง นาจะหลวย 42
59 1034710481  บ้านดอนชัยชนะ นาจะหลวย 51
60 1034710482  บ้านทับไฮ นาจะหลวย 78
61 1034710483  บ้านโนนสว่าง นาจะหลวย 81
62 1034710484  บ้านป่าไร่ นาจะหลวย 24
63 1034710485  บ้านโพนแอวขัน นาจะหลวย 57
64 1034710489  บ้านคำกลาง น้ำยืน 101
65 1034710518  บ้านดวน น้ำยืน 98
66 1034710521  บ้านหนองเทา น้ำยืน 105
67 1034710494  บ้านหนองขอน น้ำยืน 95
68 1034710506  บ้านโพนทอง น้ำยืน 75
69 1034710511  บ้านเปือย น้ำยืน 92
70 1034710508  ตชด.เกษตรสมบูรณ์ น้ำยืน 119
71 1034710491  บ้านยางกลาง น้ำยืน 83
72 1034710487  บ้านหนองคู น้ำยืน 68
73 1034710513  บ้านโนนสวาง น้ำยืน 54
74 1034710514  บ้านดงกระชู น้ำยืน 93
75 1034710507  บ้านห้วยแก้ว น้ำยืน 76
76 1034710504  เจริญศึกษา น้ำยืน 103
77 1034710547  บ้านแก้งยาง บุณฑริก 53
78 1034710566  บ้านหนองบัว บุณฑริก 66
79 1034710557  บ้านโนนหมากเดือย บุณฑริก 80
80 1034710558  บ้านหนองยู บุณฑริก 28
81 1034710533  บ้านดอนโจด บุณฑริก 76
82 1034710531  บ้านโนนกาหลงน้อย บุณฑริก 91
83 1034710564  บ้านแมด บุณฑริก 115
84 1034710551  บ้านป่าสน บุณฑริก 102
85 1034710569  บ้านโนนน้อย บุณฑริก 80
86 1034710571  บ้านป่าเตี้ย บุณฑริก 84
87 1034710539  บ้านโนนหุ่ง บุณฑริก 48
88 1034710537  บ้านนาโดม บุณฑริก 34
89 1034710538  บ้านอุดมชาติ บุณฑริก 55
90 1034710561  บ้านโนนจิก บุณฑริก 67
91 1034710552  บ้านแก้งสว่าง บุณฑริก 48
92 1034710573  บ้านเก่ากลาง บุณฑริก 77
93 1034710995  บ้านทุ่งช้าง ทุ่งศรีอุดม 98
94 1034710999  บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว ทุ่งศรีอุดม 80
95 1034710987  บ้านหนองสนมพะลาน ทุ่งศรีอุดม 99
96 1034710988  บ้านคำกลางวังม่วง ทุ่งศรีอุดม 92
97 1034710997  บ้านโนนใหญ่ ทุ่งศรีอุดม 77
98 1034710998  บ้านหนองถาวร ทุ่งศรีอุดม 47
99 1034710989  บ้านนาห่อม ทุ่งศรีอุดม 94
100 1034710990  บ้านโนนจานหนองสีขา ทุ่งศรีอุดม 35
101 1034710991  บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า ทุ่งศรีอุดม 66
102 1034710992  บ้านหนองบัวอารี ทุ่งศรีอุดม 51
103 1034711001  บ้านทองสวัสดิ์ ทุ่งศรีอุดม 81
104 1034711002  บ้านโนนรังหนองบัวดง ทุ่งศรีอุดม 32
105 1034711004  บ้านห่องปอ ทุ่งศรีอุดม 42
106 1034711005  บ้านหนองขี้เห็น ทุ่งศรีอุดม 73
107 1034711079  บ้านโนนสวรรค์ น้ำขุ่น 61
108 1034711090  บ้านห้วยเสลา น้ำขุ่น 60
109 1034711093  บ้านหนองหัวลิงหนองขอน น้ำขุ่น 109
110 1034711082  บ้านห้วยยาง น้ำขุ่น 66
111 1034711081  บ้านแสนถาวร น้ำขุ่น 42
112 1034711087  บ้านดอนโมกข์ น้ำขุ่น 100
113 1034711089  บ้านไพบูลย์ น้ำขุ่น 40
114 1034711092  บ้านหนองโด น้ำขุ่น 89
115 1034711094  บ้านอิสานเศรษฐกิจ น้ำขุ่น 44
รวมทั้งสิ้น 115 โรงเรียน 0 4 15 32 25 23 16


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562